In de  Provinciale Staten is op 9 oktober het startdocument van de Regionale Energie Strategie (RES) besproken. In deze strategie worden de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor de regio Groningen uitgewerkt. Tijdens het debat diende Statenlid José van Schie, samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren, een motie in om het college op te roepen om te streven naar tenminste 50% lokaal eigendom binnen de Regio Groningen.

José van Schie

Statenlid José van Schie: ‘’De noodzaak van de energietransitie staat voor de PvdA niet ter discussie, maar we willen de lusten en de lasten eerlijk verdelen. Tussen Stad en Ommeland, tussen regio’s en tussen omwonenden en gebruikers.’’

De PvdA wil geen tweedeling als gevolg van de energietransitie. ‘’Mensen met lagere inkomens moeten ook meeprofiteren van de opbrengsten, kunnen wonen in goed geïsoleerde huizen met duurzame vormen van verwarming”. En mensen met een laag inkomen moeten niet pas als laatste van de voordelen van de energietransitie kunnen profiteren.

Door inwoners en stakeholders in staat te stellen geheel of gedeeltelijk eigenaar te zijn van energieprojecten kunnen zeggenschap en opbrengsten in de regio blijven.

In de regio laat men met talloze burgerinitiatieven en coöperaties zien hoe dit kan. De PvdA wil dat met hulp van gemeenten en provincie dergelijke initiatieven verder worden ondersteund.  Groningen is geen wingewest, en moet meer zelf aan het stuur zitten, zodat de inwoners zeker kunnen zijn dat zeggenschap over en de opbrengsten van de energietransitie in de regio blijven.

De motie die de Statenfractie vanmiddag indiende om het college op te roepen om te streven naar tenminste 50% lokaal eigendom binnen de RES werd aangenomen.