Tijdens de lange vergadering op woensdag 13 november behandelden Provinciale Staten de Begroting 2020. Vicefractievoorzitter José van Schie voerde het woord. Haar conclusie? College, aan de slag!

Verbinden, Versterken en Vernieuwen is het motto waar het college van Gedeputeerde Staten, waar de Partij van de Arbeid ook deel van uitmaakt, eind mei van start is gegaan. Het motto staat nog fier overeind, de eerste begroting ligt voor en aan de uitvoeringsplannen wordt hard gewerkt. Sinds de presentatie van het coalitieakkoord is er echter veel gebeurd. Door de stikstof- en PFAS-crisis, klimaat- en onderwijsstakingen en financiële problemen bij gemeenten is de B.V. Nederland piepend en krakend tot stilstand gekomen.

Bij deze protesten en gebeurtenissen zien we een duidelijke rode draad, namelijk een gebrek aan vertrouwen in de politiek, weerzin tegen de groeiende bureaucratie en een groeiend besef dat het einde van de doorgeslagen marktwerking in zicht is. Daarmee staat de context waarbinnen het college aan de slag moet flink onder druk.

Gelukkig hebben we in Nederland een goede uitgangspositie; we wonen in een van de rijkste en welvarendste landen van de wereld en hebben voldoende in huis om het tij te keren, maar moeten nu wel aan de slag. Dat geldt in eerste instantie voor het Rijk. Nederland moet investeren in plaats van oppotten, zo zei Christien Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Daar sluiten wij ons bij aan!

Maar ook de provincies moeten aan de bak. We moeten opkomen voor onze inwoners en gemeenten en waar nodig de regie nemen.

Het gasdossier heeft hoge prioriteit. Het is goed  dat de gaswinning naar nul gaat. Maar de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie zijn nog altijd niet goed geregeld. Het is van belang om daar snel stappen in te zetten. Met het Nationaal programma Groningen kunnen we inwoners van het aardbevingsgebied weer meer perspectief bieden met een uitstraling naar de hele provincie.

Met de stikstofcrisis in ons achterhoofd pleit de PvdA voor een integraal landbouwbeleid dat inspeelt op de kansen en krachten van onze landbouw, waar nodig rekening houdt met gedeeltelijke inkrimping, en bovenal tot stand komt in samenwerking met alle betrokkenen.

We kijken uit naar het nieuwe leefbaarheidsprogramma. Want ook al is dit een rijk en welvarend land, in onze provincie staan nog altijd teveel mensen onderaan in alle rijtje, krijgen onze kinderen te weinig kansen en wordt de kracht en de schoonheid van onze provincie te weinig gezien.

En natuurlijk blijven we inzetten op groei van de economie en duurzame werkgelegenheid.

De Partij van de Arbeid heeft vertrouwen in dit college en wacht de uitwerking van de voorstellen af. Die zullen we kritisch beoordelen en waar nodig met amendementen en moties proberen bij te sturen. Kortom: College, aan de slag!