Groningen@Work

Fractievoorzitter Gert Engelkens was woensdagochtend tijdens de commissievergadering tevreden met, maar toch ook kritisch over de Kadernota Groningen@Work. Veel ambities en intenties uit ons PvdA-verkiezingsprogramma zijn terug te lezen, maar Gert stipte nog wel een paar belangrijke zaken aan.  Lees hier de hoofdlijnen van zijn woordvoering terug.

Voorzitter, veel ambities en intenties uit ons eigen PvdA-verkiezingsprogramma zien we terug in deze Kadernota. Dat is mooi, en opzich niet zo gek, uit zeer betrouwbare bron weet ik dat de PvdA-onderhandelaars tijdens de coalitie-onderhandelingen hier flink op hebben ingezet! De doelstelling van Groningen@Work is, simpel gezegd, méér werk en minder werkloosheid. Om die ambitie vorm te geven hanteert Gedeputeerde Staten een tweesporenbeleid: Ten eerste: Investeren in een Toekomstbestendig MKB via verduurzaming en digitalisering. Ten tweede: Inzetten op een wendbare toekomstbestendige arbeidsmarkt. Vooral over het tweede spoor heeft de PvdA-fractie een aantal vragen en opmerkingen.

GS wil de mismatch op de arbeidsmarkt, die in onze regio groter is dan elders, aanpakken. Er is krapte in de ICT, Zorg en Bouw terwijl er aan de andere kant er mensen ongewild aan de zijlijn staan. GS wil via ‘continue scholing, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en het gericht ondersteunen van mensen tot de arbeidsmarkt’ zoveel mogelijk Groningers laten werken bij Groningse bedrijven. Scholing moet daarom beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen en GS gaat de leercultuur bij bedrijven en van werkenden en werkzoekenden in de regio stimuleren.

Vooropgesteld: De PvdA-fractie vindt dit een nobel streven en goed dat hier op wordt ingezet, maar wat wordt precies de concrete rol van de provincie in dit geheel? Hoe bereik je (potentiële) werknemers? En willen/ kunnen potentiële werknemers wel worden bereikt of überhaupt meebewegen? Kortom: Hoe reëel is deze ambitie?

Voorts missen we de rol van de rol van de SER Noord-Nederland in het verhaal van de mismatch op de arbeidsmarkt. Juist de SER Noord-Nederland is een platform waar gekeken wordt hoe de mismatch tussen de arbeidsmarkt en verschillende sectoren kan worden aangepakt. Waarom zien we de rol van de SER niet terug in deze notitie?

We vinden het goed dat GS inzet op het vergroten van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Oost-Groningen bijvoorbeeld, zijn de werkvoorzieningschappen namelijk nog steeds de grootste werkgever. GS zet samen met de regio in op een regio-deal Oost-Groningen. Kunnen we dit zien als een soort van doorstart van het Pact van Westerlee? Immers:, het eerste deel van het pact is afgerond. De Sociale Werkvoorzieningen zijn namelijk omgevormd tot een werk- en leerbedrijf. Het tweede deel behelst het terugdringen van de werkloosheid. Is de regio-deal dan een soort van uitwerking van het Pact van Westerlee?

Dan de gebiedscoöperaties: Als PvdA-fractie zijn we op werkbezoek geweest bij Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Gebiedscoöperatie Oost-Groningen. Er leven daar veel ideeën, bijvoorbeeld over duurzame voedselproductie, aardappelen en hennepteelt en er zijn ook al menig stapjes gezet. Veelbelovend in ieder geval! In hoeverre is het College op de hoogte van de ontwikkelingen bij deze coöperaties en op welke manier kan GS hierin een faciliterende rol spelen?

Het is goed dat de Kansrijke Leerweg wordt voortgezet en wordt uitgebreid, maar geldt dit ook voor de provinciale subsidie aangaande een vergelijkbaar project als Route Arbeid? Binnen dat project worden kwetsbare jongeren naar werk begeleid, wat uiterst succesvol is en als voorbeeldproject dient voor de rest van het land. De PvdA-fractie heeft zich in de vorige Statenperiode hard gemaakt voor continuering van de subsidie en is benieuwd hoe het er nu voor staat.

Ten slotte: de besluitenlijstjes subsidies, elke dinsdag is het weer raak. Een bedrijf krijgt subsidie voor een innovatief project en tegelijkertijd wordt ons voorgeschoteld hoeveel FTE’s dit direct en indirect oplevert. Mooi, maar lastig om te controleren voor ons als Staten of dit daadwerkelijk het geval is. Nog los van het feit wat überhaupt het effect is van de provinciale subsidie op de werkgelegenheid. Door de Noordelijke Rekenkamer zijn de Staten erop gewezen dat we te weinig overzicht en inzicht hebben in de werkgelegenheidseffecten van provinciale subsidies. Zou het College willen kijken en onderzoeken hoe we als Staten beter en uitgebreider geïnformeerd kunnen worden op de daadwerkelijke effecten van de provinciale subsidies inzake werkgelegenheid?

In de beantwoording van de vragen kreeg Gert een aantal toezeggingen van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken, waaronder de toezegging dat de subsidie voor Route Arbeid overeind blijft en dat GS gaat onderzoeken hoe de effecten van de provinciale subsidies op de werkgelegenheid in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden gedeeld met de Provinciale Staten.