AB Hunze en Aa’s: de vergaderingen in november en december

In de laatste twee vergaderingen van het AB van waterschap Hunze en Aa’s kwamen de nodige belangrijke onderwerpen langs. Denk aan onder meer het nieuwe belastingstelsel en de Begroting 2021. De vergaderingen vonden met gepaste veiligheidsmaatregelen plaats in het waterschapskantoor in Veendam. We praten u bij.

Peilbesluit Paardetangen
Het waterschap heeft in het beheerprogramma 2016-2021 aangegeven voor alle peilgebieden een peilbesluit op te willen stellen. De herinrichting van het gebied Paardetangen is de aanleiding een peilbesluit op te stellen; dit gebied is gelegen tussen Buinen en Buinerveen. Het peilbesluit Paardetangen bestaat uit één peilgebied. Centraal door het gebied loopt de beek Het Achterste diep, een bovenloop van de Hunze. Hier ligt ook het gebied Paardetangen. Dit gebied sluit aan op het LOFAR-gebied. Er is in het peilbesluit gekeken naar de omliggende landbouwgebieden. Deze zijn echter niet meegenomen in het peilbesluit omdat het om veenoxidatie-aandachtgebieden gaan, waarvoor een ‘standstill’-beleid geldt. Het peilbesluit veroorzaakt geen negatieve effecten voor de omgeving. Er worden compenserende maatregelen getroffen bij de herinrichting van het gebied. Het ontwerp-peilbesluit heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Onze fractie kon instemmen met het besluit. Er is een zorgvuldig gebiedsproces gevoerd en mede daarom zijn er geen zienswijzen ingediend. Wij verwachten voor de toekomst dat er een discussie zal ontstaan over het uitgangspunt ‘peil volgt functie’. Gelet op de gevoeligheid van bepaalde gebieden kan het best wel eens zo zijn dat we andersom gaan redeneren: ‘functie volgt peil’. Onze dijkgraaf Geert-Jan ten Brink heeft daarover een interessant artikel gepubliceerd dat hier te vinden is. Zijn conclusie: ‘Samen zullen we tot duurzame oplossingsrichtingen moeten komen: provincie, waterschap, gemeenten en agrariërs in het gebied voorop. Zodat het grond- gebruik ook op lange termijn in overeenstemming is met het watersysteem en het klimaat.’

Belastingvoorstellen
Ons AB kon instemmen met de voorstellen voor een nieuw belastingsysteem. DB-lid Fien Heeringa – die in het najaar de portefeuille Financiën tijdelijk behartigde – legde uit waarom de wijziging noodzakelijk is: ‘Het is nog geen jaar geleden dat een stuurgroep met vertegenwoordiging uit alle waterschappen, de opdracht kreeg vanuit de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, om met een voorstel te komen tot aanpassing van het belastingstelsel. Uitgangspunt was het oplossen van de drie meest urgente knelpunten, zodat alle waterschappen weer voor langere tijd verder konden met het belastingstelsel. Er is ondanks de lastige omstandigheden erg hard gewerkt. Tussen de stuurgroepvergaderingen door werden de stakeholders geïnformeerd en geconsulteerd en eventuele opmerkingen werden weer meegenomen naar de volgende stuurgroepvergadering. Een zorgvuldig en constructief proces, waarbij de keuzes steeds verder werden verfijnd. In september is hier een presentatie gegeven over het verloop van het proces, en de gemaakte keuzes, waarbij op dat moment nog 2 modellen in beeld waren.

Door een aantal fracties werd al een voorkeur uitgesproken maar ik kreeg als plaatsvervanger van Jan Batelaan van u de ruimte om in de laatste stuurgroepvergadering op 6 oktober ons standpunt te bepalen. 20 waterschappen waren het eens: afstappen van het hanteren van waarde en Verbeterd Combimodel variant H zou doorgezet worden naar de Ledenvergadering. De knelpunten waren opgelost en er was veel ruimte voor regionaal maatwerk. Daarnaast werd een ‘kan’-maatregel toegevoegd over de tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen (bedrijfsgebouwen). Een ‘kan’-maatregel is een optie; het algemeen bestuur beslist zelf of ze deze mogelijkheid wil toepassen. Er zijn nog een aantal belangrijke bespreekpunten die nog verder uitgezocht moeten worden. Deze worden meegenomen in het zogenaamde Tweede Spoor, en daarbij zijn ook punten aan de orde die al eens in dit AB zijn genoemd. Ik kan niet anders zeggen dan dat er op zorgvuldige wijze, in goed overleg en met aandacht voor alle belanghebbenden een goed voorstel ligt voor een nieuw belastingstelsel. En ik hoop dan ook dat de dijkgraaf van u een duidelijke boodschap mee kan krijgen naar de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen volgende maand.’

Dat laatste was het geval en in december werd bekend gemaakt dat álle waterschappen konden instemmen met de voorstellen. Dit is een krachtig signaal richting het kabinet.

Najaarsbrief en Begroting 2021
Waar in het voorjaar het er nog naar uitzag dat 2020 een verlies zou opleveren voor het waterschap is die situatie inmiddels omgedraaid: we staan in de ‘plus’. We gaven een compliment aan de organisatie voor het realiseren van de doelstellingen in dit moeilijke jaar. Zo blijven onze investeringen op peil wat onder meer goed is voor de werkgelegenheid in onze regio.

De Begroting 2021 was goed leesbaar en ziet er goed uit, zo concludeerde onze fractievoorzitter Egbert Hofstra. De lastenstijging wordt beperkt. Waar enkele partijen suggereerden om het kwijtscheldingsbeleid aan te passen maakte Hofstra daar korte metten mee: ‘Ik wijs op de zin uit ons coalitieakkoord: “We houden onverkort vast aan het huidige kwijtscheldingsbeleid.’

Biodiversiteit
Het DB heeft een Nota Biodiversiteit opgesteld. Een zeer belangrijk onderwerp, kijk maar eens naar de documentaires van David Attenborough en Kiss the Ground. Het gaat slecht met onze planeet en ingrijpen is hard nodig. Iedereen kan daaraan meedoen en dus ook het waterschap. We voeren al veel maatregelen uit die goed zijn voor de biodiversiteit en gaan daar de komende tijd mee door.

Aanpak loopjes en diepje Drentsche Aa
Op drie plekken in de Drentsche Aa wordt de beekbodem verhoogd (met zand en hout). Een project dat het waterschap uitvoert in opdracht van de provincie Drenthe. Het peil in de beek stijgt met behoud van de waterafvoersnelheid. Dat is goed voor de vernatting van het gebied. De omgeving is uitgebreid meegenomen in het planontwikkelingsproces. De ervaringen bij de eerste twee projecten worden verwerkt in de aanpak van het derde project. Lees hier meer over het project.

Windturbines op de zeedijk
RWE Windpower heeft het verzoek gedaan om drie à vier grote windmolens te bouwen op onze zeedijk. Al in 2016 heeft het AB van Hunze en Aa’s aangegeven positief te staan tegenover dit soort initiatieven. Het waterschap stelt de grond ter beschikking en wordt door de plaatsing van de molens zelf voor 100 procent energieneutraal. De provincie Groningen is bevoegd gezag en begeleidt het gehele traject. Conclusie voor de PvdA: dit plan past in ons beleid. Uiteraard moet er zeer zorgvuldig met allerlei waarden worden omgegaan die wij belangrijk vinden (natuur, landschap, participatie). Die aspecten worden door het DB in een aparte brief duidelijk gemaakt aan RWE Windpower.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa’s zijn hier terug te luisteren.