Algemeen Bestuur vergadering Hunze & Aa’s

De eerste vergaderingen na de zomer van 2020 hebben inmiddels plaatsgevonden. We kwamen bijeen in het waterschapshuis in Veendam, dat helemaal ‘coronaproof’ is ingericht. Met voor alle deelnemers aan de vergadering onder meer een eigen hokje en heldere looproutes door gebouw en vergaderzaal (die ook regelmatig wordt geventileerd). We stonden de afgelopen twee vergaderingen stil bij verschillende onderwerpen.

Overlijden medewerker
Het AB stond stil bij het overlijden van onze tractormachinist Jack Huizinga. Veertig jaar in dienst bij het waterschap en wonend pal naast ons gemaal Woudbloem. We wensen familie en vrienden veel sterkte.

Vertrek DB-lid Jan Batelaan
Dagelijks Bestuur-lid Jan Batelaan wordt wethouder in de gemeente Midden-Drenthe. Op 24 september zal hij daar worden geïnstalleerd. Wij bedanken Jan voor de plezierige samenwerking en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan. Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink heeft LTO verzocht een nieuwe kandidaat voor het DB voor te stellen.

Droogte
Het neerslagtekort is met 210 mm nog steeds aanzienlijk. De afgelopen periode heeft het wel weer geregend, vaak met grote lokale verschillen. Complimenten aan onze medewerkers die het watersysteem – toen de regen begon te vallen – binnen 24 uur hebben omgezet van water inlaten naar weer water afvoeren.

Meerjarenraming
Het DB heeft een doorkijk naar de komende jaren gemaakt voor de financiële situatie van het waterschap. Het zijn momenteel onzekere tijden dus het doen van voorspellingen is lastig. We zullen daar mee moeten leven, gaf onze fractievoorzitter Egbert Hofstra aan. De PvdA-fractie heeft er vertrouwen in dat het DB de situatie scherp in de gaten houdt. In december 2020 wordt de begroting voor het volgend jaar besproken en worden ook de actuele cijfers en ontwikkelingen weer meegenomen. Waar sommige andere fracties een extra meerjarenraming in het najaar wilden hebben, zagen wij daar niets in. Hofstra: ‘Er is geen reden voor paniekvoetbal. We houden vast aan onze planning & control-cyclus en het DB informeert ons zodra zij zelf meer weet. ’In het Coalitieakkoord was afgesproken dat de lasten voor de ingezetenen met niet meer dan 3 procent per jaar mogen stijgen. Dat lukt nog steeds goed. Weliswaar nemen de kosten voor het watersysteem toe maar het DB ziet goede mogelijkheden om ook die te beheersen.

Landschapsvisie Hunzedal
Na afloop van de vergadering kreeg het AB een presentatie over de landschapsvisie die is opgesteld voor het Hunzedal. Een indrukwekkend project waar vele partijen – waaronder
ons waterschap – al vanaf 1995 aan werken. Doel is om landbouw, natuur en waterberging beter met elkaar in balans te brengen. 3.000 hectare natuurgebied is inmiddels ingericht.
Voor de komende tijd staan nog de nodige projecten op de rol. De landschapsvisie helpt daarbij om betrokkenen te inspireren en aan het denken te zetten. Ook nemen de drie
betrokken gemeenten de visie bijvoorbeeld op in hun beleid voor de ruimtelijke ordening.

Van het project is een mooie film gemaakt:

Aanpak beekdal Witterdiep
Ten zuiden van Assen wordt het Witterdiep aangepakt. Over een lengte van 5km werken we samen met de gemeente Assen en het Rijksvastgoedbedrijf aan beekherstel en stedelijke waterberging. Dat gebeurt in nauw overleg met de maatschappelijke omgeving. Door de samenwerking in een grotere gebiedsontwikkeling is er meer mogelijk voor minder geld. Onze fractie is enthousiast over deze aanpak.

Herstel waterkering Tussenklapperpolder
De regionale waterkering langs het A.G. Wildervanckkanaal is getoetst en voldoet niet aan de normen. Daarom wordt deze aangepast. Onvoorziene omstandigheden (aanwezigheid kabels en leidingen) vragen om extra voorbereidingskrediet. De PvdA-fractie stemde hiermee in. Daarbij vinden we het positief dat ook hier gelijk werk met werk gemaakt wordt: een aansluitend stuk waterkering wordt direct meegenomen.