Algemene Politieke Beschouwingen Provincie Groningen (Video)

Vandaag waren de Algemene Politieke Beschouwingen in de Provinciale Staten van Groningen. Onze fractievoorzitter Pascal Roemers beet de spits af. Lees hier zijn integrale woordvoering terug en bekijk onze video.

As ’t nait ken zoals ’t mot, den mot maar zoals ’t ken.

Dat is nu precies de situatie waarin we zitten. Dit geldt voor ons als politiek, voor iedereen in de zorg, voor de inwoners van onze provincie en sterker nog voor de hele wereld. Op dit moment zien we allemaal de gevolgen van het coronavirus.  Mensen worden ziek, overlijden, we kennen allemaal de beelden. Bedrijven vallen om, de werkgelegenheid komt onder druk te staan. Werkloosheid neemt toe en de armoede stijgt. We zien dat mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten op feestjes of  gezellig samen naar de kroeg of een mooie voorstelling kunnen zien in het theater. Daarnaast hebben wij als PvdA de zorg van alle problemen die zich voordoen achter de voordeur. Problemen die nu niet altijd meer worden gesignaleerd. We begeven ons met elkaar momenteel in een wereld die we niet willen.

Vergaderingen zijn hybride, krijgen daarmee debatten op beeld en zoeken op andere manieren naar contact. Ook merken we dit in de begroting. Met enige regelmaat lezen we dat er een slag om de arm is vanwege de effecten van corona. We verwachten als PvdA dat inwoners worden betrokken bij beleid zoals mobiliteit, toerisme en recreatie en de omgevingsvisie. We lopen hierdoor jammer genoeg vertraging op. Maar ook praktische zaken zoals bijvoorbeeld verkeerseducatie voor scholieren is nu niet mogelijk. Dat laatste is soms niet eens meer in te halen.

Wij als PvdA vinden dat  het een goede ontwikkeling is om steeds in een vroeg stadium als Staten bij planvorming te worden betrokken en om dan juist ruimte te scheppen, kaders te ontwerpen die voor de inwoners ook écht iets te kiezen over hebben. Dat er nu eenmaal eerder keuzes zijn gemaakt, die nu wel scherpte tussen oppositie en coalitie brengen, is nu eenmaal zo, maar we moeten werken aan een politieke cultuur die de Staten in de positie plaatst een duidelijke stem vanuit openheid en nieuwsgierigheid te laten horen. Dat beschouwen wij als fractie als een leerproces…

Alle fractievoorzitters mochten ook een filmpje inspreken, zie hier het filmpje van Pascal

De toekomst

Toch voorzitter, moeten we ook gaan nadenken over de toekomst en zal de werkelijkheid zijn dat we op korte termijn niet veel zaken anders kunnen doen dan de afgelopen maanden. Hoe ziet het college de toekomst met betrekking tot uitvoering van beleid? De slag om de arm, die overigens logisch is, herken ik vanuit mijn nevenactiviteit, zoals de heer Mastenbroek dat altijd zo mooi zegt. Maar ook dit heeft  een houdbaarheidstermijn. Hoe denkt het college dit te gaan doorbreken? Niet alleen op korte termijn maar ook voor de lange termijn. Want hoe graag we ook willen, we weten nog steeds niet hoe lang dit gaat duren.

Leefbaarheid in onze provincie is van groot belang. We zien dat nu misgaan in het aardbevingsgebied. Mensen zijn terecht boos en gefrustreerd door datgene hen wordt aangedaan. Procedures lopen nog steeds stroef, ondanks de steeds maar weer loze beloften uit Den Haag. Echter hebben we afgelopen week een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd gekregen. Een akkoord van Regio en Rijk. Een plus op wat er nu al staat voor het aardbevingsgebied. Er is 1.5 miljard beschikbaar. Het uitgangspunt voor het met de regionale bestuurders bereikte akkoord, is dat ‘huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als die in de rest van het land’. Nu de gaskraan begin 2022 dichtgaat, hoeven er waarschijnlijk minder huizen versterkt te worden, omdat er naar verwachting minder aardbevingen zullen zijn. Wij zijn erg benieuwd naar deze uitwerking. Laten we ondanks de potjes nog wel het doel scherp houden met elkaar.

Geen afkoopsom

Dat er een akkoord ligt is natuurlijk wel een mooie start, maar laat dit geen afkoopsom zijn! Voorzitter mijn vraag aan het college is dan ook in hoeverre zij kunnen toezeggen dat als de huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als in de rest van Nederland en het blijkt dat de 1,5 miljard niet toereikend is, dat we er dan ook ervanuit mogen gaan dat dit potje dan wordt aangevuld door het Rijk? Graag een reactie van het college.

Net als mijn partijgenoot Henk Nijboer in de Tweede kamer vinden wij het goed dat Groningers meer zeggenschap krijgen over de vraag of zij hun huis willen versterken. Als PvdA willen wij er zeker van zijn dat iedereen in een veilige woning kan wonen. Maar ook hier zullen grensgevallen zijn. Voorzitter, hoe denkt het college hier mee om te gaan?

Leefbaarheid en werk

Werk draagt bij aan het geluk van mensen, verbetert de leefbaarheid en brengt het positieve in mensen naar boven. Werk is voor ons, de Partij van de Arbeid een belangrijke basis van ons bestaan, het geeft ons zelfstandigheid, sociale contacten, mogelijkheden om ons te ontplooien.

We vinden het daarbij extra belangrijk om mensen aan het werk te houden. De provincie moet zijn best doen om bedrijven en organisaties te helpen mensen in dienst te houden. Als dat niet lukt, is het van groot belang dat mensen de kans krijgen om zich om te scholen naar een andere baan: Een baan voor de toekomst.

Werken in coronatijd en wellicht daarna betekent ook een ander manier van werken. Meer thuis en waar mogelijk op andere locaties in de toekomst. Wij dienen daarom met het CDA de motie leerwerkpaviljoenen in waarin wij het college vragen om de mogelijkheden van leerwerkpaviljoenen te onderzoeken.

Financiële positie gemeenten

De provincie Groningen realiseert diverse ambities op het gebied van verduurzaming en versterking samen met andere stakeholders. Ook voor de uitvoering van Groningen@work worden stakeholders betrokken bij de uitvoering van de ambities. DE provincie stimuleert deze stakeholders met cofinanciering/meefinancieren.

Tot de stakeholders behoren ook gemeenten die het financieel moeilijk hebben en andere partijen die mede door de coronacrisis het zwaar hebben.  Deze stakeholders kunnen wellicht het geld niet opbrengen ten behoeve van de cofinanciering. Hoe schat het college dit risico in? Zou het college bereid zijn om te onderzoeken welke financiering naast of samen met cofinanciering naast of samen met cofinanciering mogelijk is.

De kranten, lokale en sociale media staan er vol mee. Gemeenten die knokken om hun begroting rond te krijgen. Door de hoge kosten op jeugdzorg moet vaak worden bezuinigd. Het rijk geeft niet thuis en laat gemeenten aan hun lot over. Om in Sint Maarten-stijl te blijven, zouden we kunnen zingen: ‘Hier woont juffrouw kikkerbil die niks meer geven wil.’ Gemeenten worden daarmee kwetsbaar. Terwijl door de schaalvergroting de provincie juist baat zou hebben aan daadkrachtige gemeenten om samen op te trekken. Daarom dien we samen met de ChristenUnie en GroenLinks de motie behoud basisvoorzieningen in. De heer Geijtenbeek zal de motie mede namens ons indienen.

Voorzieningen en wonen

We willen voorkomen dat er een uitholling gaat plaatsvinden van belangrijke voorzieningen zoals bibliotheken en dorpshuizen. Daarom zijn we ook blij met het woonakkoord dat in Den Haag is vastgesteld. Ook zullen we er op toezien dat de middelen ook terecht komen in die gebieden waar het nodig is zoals het Hogeland en Noord-Oost Groningen.

In het verlengde merken we door corona dat mensen anders naar hun woonomgeving kijken. Mensen hebben meer behoefte aan ruimte en kiezen steeds vaker voor een woning buiten de stad. Daarom dienen we samen met het CDA en D66 de motie genoeg woningen in Groningen in. De heer de Wit heeft het genoegen dit straks te mogen doen.

Leefbaarheid is ook de bereikbaarheid van voorzieningen, onderwijs , cultuur, sport en winkels. Dat betekent voor de Partij van de Arbeid dat er goede fietsverbindingen, goede spoorverbindingen, en goede en veilige wegen zijn, zowel binnen de provincie als naar buiten de provincie.

In de begroting is dit wederom een groot deel van de financiële taart die te verdelen is. Als PvdA zien wij de provincie Groningen als een fiets- en wandelprovincie. De uitvoeringsagenda Fiets is inmiddels vastgesteld door het college. Maar niet minder belangrijk is het spoor. Ik weet dat voormalig statenlid Engelkens blij is met de extra trein naar Winschoten. Het geeft aan dat we op die manier ook met elkaar bezig zijn om het spoor binnen de provincie zo goed mogelijk in te zetten. Maar ook spoorlijnen die ons verbinden met andere provincies zoals de Nedersaksenlijn zijn van groot belang.

Coronapakket

Dan het corona maatregelenpakket. 11.5 miljoen is er beschikbaar. 1,5 miljoen voor 1.5meter-maatregelen. Voorzitter kan het college verklaren waarom er zo weinig gebruik van wordt gemaakt van deze 1.5 miljoen? Daarnaast hebben we nog  twee keer 5 miljoen voor aanvullende maatregelen. Van de eerste 5 miljoen gaat er 2 miljoen ter ondersteuning en versterking naar cultuur en de vrijetijdseconomie. Voor de overige 3 miljoen is een proces in gang gezet? Kan het college aangeven wat dat proces dan inhoudt en hoe lang dat proces gaat duren?

Wij zien hier graag meer snelheid in, omdat er voldoende onderwerpen te benoemen zijn om hiervoor 3 miljoen in te zetten. Namelijk de omscholing van mensen die door corona hun baan hebben verloren. Wij vinden het goed dat we inzetten op de vrijetijdseconomie, maar zouden we bijvoorbeeld de 3 miljoen niet kunnen inzetten voor omscholing van mensen voor de maakindustrie? Beide sectoren hebben mensen nodig, maar kunnen ze niet vinden. Nu weet ik dat het uitvoeringsprogramma Groningen@work is vastgesteld, maar soms heb je in bijzondere tijden een extra steun in de rug nodig.

Daarnaast zijn er veel sportclubs, theaters, cultuurinstellingen en andere belangrijke lokale voorzieningen die het moeilijk hebben. We zijn nieuwsgierig naar de ideeën van het college over de in totaal 8 miljoen die nog te verdelen is.

Tot slot voorzitter

De PvdA wil stevige steun en zekerheid bieden bij ontwikkelingen die ons allemaal ten goede komen. Niet roepen maar doen, want wij willen zekerheid voor Groningen

Tot zover voorzitter.

Pascal Roemers

Fractievoorzitter Statenfractie Partij van de Arbeid Groningen