Beesten in het nieuws: over bevers en muskusratten

De afgelopen weken stonden de bevers en muskusratten volop in het nieuws. Het begon in december vorig jaar met het bericht dat ons waterschap was vrijgesproken van de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Die aanklacht luidde dat Hunze en Aa’s te weinig zou doen om bevers te beschermen. Zij zouden ten prooi vallen aan de vallen die gezet worden om muskusratten te vangen. De rechter oordeelde echter anders, zo liet RTV Drenthe op 11 december weten: het waterschap had met het plaatsen van de klemmen niet het doel bevers te doden. Aanleiding voor de rechtszaak was het filmpje van de bever Bikkel – met drie poten en volop actief in het Drentsche Aa-gebied. De bever zou poot nummer vier verloren hebben doordat hij in een muskusrattenval was geraakt.

Ook in de provinciale politiek werd daarop over de bever gesproken. Zo stelde de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten begin januari vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De partij wilde onder meer weten of het waterschap een overtreding begaat in het kader van de Wet Natuurbescherming. GS van Groningen hebben inmiddels antwoord gegeven. Zij zien geen aanleiding om te vermoeden dat het correcte gebruik van klemmen bij de bestrijding van muskusratten onverantwoorde risico’s oplevert voor andere dieren. “Het waterschap handelt bij de muskusrattenbestrijding volgens de wettelijke eisen, de voorschriften gesteld in het aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2008 en het door de Unie van Waterschappen opgestelde ecologische werkprotocol muskus- en beverratbestrijding bij de gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van de waterschappen. Hierdoor is er geen sprake van een overtreding.”
Om nog eens goed uit leggen hoe waterschap Hunze en Aa’s te werk gaat bij de bestrijding van de muskusrat is dit overzicht van vragen & antwoorden opgesteld.

Uiteraard worden pogingen ondernomen om de ‘bijvangst’ van de vallen voor muskusratten te minimaliseren. Zo maakte de Unie van Waterschappen al eerder bekend dat de waterschappen nieuwe (vang-)technieken gaan uittesten. ‘Zo worden met slimme vallen, die uitgerust zijn met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten gevangen. Dit voorkomt bijvangst van andere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) kunnen DNA-sporen van de dieren worden gevonden in watermonsters. Daarmee wordt bepaald of er
muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.’ Ook zijn er steeds meer waterschappen die honden inzetten om muskusratten te vangen.

Afgelopen week was te lezen dat Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen een beverbeheerplan hebben vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 – 2025 zorgen de partijen voor een balans in de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan staan vastgestelde werkafspraken die in de praktijk gebruikt gaan worden. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse natuur- en terrein beherende organisaties.

Dat de bever een nijver beestje is, valt tenslotte uit dit filmpje af te leiden. Herstelwerkzaamheden zijn dan noodzakelijk…