Begroting Provincie Groningen 2022

Op 10 november werd in de Provinciale Staten de begroting van de Provincie over 2022 besproken. Onze financieel expert en Statenlid Mohn Baldew voerde het woord.

Voorzitter we wonen in een prachtige provincie. En om onze provincie prachtig te houden moeten we blijven investeren in de leefbaarheid. Voor de partij van de arbeid zijn ondernemerschap, economie en werk een gelijkzijdige driehoek. Deze vormt de noodzakelijke voorwaarden voor de leefbaarheid en de brede welvaart van onze provincie. Voorzitter, juist in deze periode, waarin we gegijzeld worden door de wereldwijde pandemie, moeten we investeringen in leefbaarheid niet uit het oog verliezen en de gevolgen en risico’s  van de coronacrisis scherp voor het oog hebben. We vinden het een goede zaak dat het college indicatoren gaat ontwikkelen voor de brede welvaart. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingen van de brede welvaart monitoren.

Voorzitter, in dit begrotingsdebat wil ik het hebben over de volgende punten.

  1. De financiële positie en de kwaliteit van de begroting
  2. Mijn reflectie van de Statenvergadering van 3 november
  3. Ondernemerschap, economie en werk.

Maar voorzitter voordat ik inhoudelijk op deze punten inga, wil ik ook vanuit deze plaats het college en het ambtelijk apparaat complimenteren met de tijdige opstelling van de begroting 2022 en de inhoudelijke verbetering die mijn fractie heeft geconstateerd.

Financiële positie en de kwaliteit van de begroting

Voorzitter, de financiële positie van de provincie is goed. Dit is af te leiden uit de meerjarenbegroting. Ook valt uit deze meerjarenbegroting op te maken dat de financiële positie met 17 miljoen is toegenomen ten opzichte van de kadernota, een mooie ontwikkeling. De vraag is echter hoeveel we van deze toename al bij de kadernota konden zien aankomen?

We vinden het een goede zaak dat er een cofinancieringsfonds komt. Dit zal de economische ontwikkeling van onze provincie ten goede komen. We reserveren nu 10 miljoen euro uit het stamkapitaal. Daarnaast hebben we vooralsnog 8,8 miljoen euro apart gereserveerd voor cofinancieringsmiddelen ten behoeve van het ‘Just Transition Fund’. Onze vraag is; hoe verhoudt het cofinancieringsfonds zich ten opzichte van de aparte reservering voor het cofinancieringsfonds? Voor het binnenhalen van het bedrag van 330 miljoen euro hebben we 60 miljoen euro aan cofinanciering nodig? Hoe denkt het college dit bedrag bij elkaar te krijgen? En maakt de invulling van dit bedrag ook onderdeel uit van de uitwerking van de omvang en dekking van het cofinancieringsfonds? Graag een antwoord van het college.

Voorzitter, bij de vorige begrotingsbehandeling heb ik aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de meerjarenbegroting. Het college voelde er toen niet zoveel voor. Onder druk van de hogere onderbestedingen, waar ik bij de behandeling van de jaarrekening naar heb gevraagd, kijkt het college nu nadrukkelijk om scherper te begroten en hiermee de kwaliteit van de begroting en het meerjarenbeeld te verbeteren. Dit vinden we een goede zaak en we zullen dit proces scherp volgen. Over scherp volgen gesproken voorzitter, we hebben nu te maken met dertien begrotingswijzigingen. Als we zo vaak in een jaar de begroting wijzigen, wat zegt het dan over de kwaliteit van de begroting en de meerjarenbegroting? Graag een antwoord van het college?

Reflectie van de Statenvergadering

Voorzitter, goed om te merken dat er draagvlak is voor een auditcommissie in de Staten. Mooi om te zien dat diverse collega’s vanuit de oppositie en coalitie samen hebben meegewerkt aan de oprichting van de auditcommissie. Hiermee kan de kader stellende en controlerende taak van de Staten worden verbeterd. En ook vanuit deze plaats voorzitter, de waardering voor de fractie van de PVV voor de manier waarop we samen als twee fracties invulling hebben gegeven aan onze rol als voortrekkers.

Voorzitter, dit traject was voor mij een mooie manier om invulling te geven aan het meer politiek neutraal samenwerken met diverse fracties. Het is mij niet tegen gevallen. Voorzitter, nog het volgende over politiek neutraal samenwerken. Ik heb tijdens de Statencommissie aandacht gevraagd voor het inventariseren van de ervaringen bij stakeholders over de gemeentelijke herindeling en hoe ze de rol van de provincie zien en ervaren. Dank aan Ons Groningen voor de expliciete steun. Mijn fractiegenoot Romke Visser is bezig om een voorstel uit te werken. Deze willen we op korte termijn in het presidium brengen.

Ondernemerschap, economie en werk

Werk kunnen we niet creëren zonder een goede economie en ondernemerschap. We zien dat het college zich inzet voor een toekomstbestendige economie en hierbij de arbeidsmarkt niet uit het oog verliest. We vinden het een goede zaak dat het college zich inzet voor scholing, een leven lang ontwikkelen, aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het vergroten van kansen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Met ‘Groningen@Work’ kunnen we mooie stappen maken als het gaat om de circulaire economie, wendbaarheid van de arbeidsmarkt, de digitale transitie en het bevorderen van het economisch klimaat. Hiermee blijven we investeren in de economie, ondernemerschap en werk. Dit hebben we in deze tijd hard nodig om sterker uit deze coronacrisis te komen.

Voorzitter, we maken ons zorgen over de impact van de coronacrisis voor onze economie en in het kielzog hiervan ondernemerschap en werkgelegenheid in onze provincie. Graag zou ik daarom bij de kadernota 2022 een risicoparagraaf willen zien over de mogelijke impact van de coronacrisis voor onze economie en de gevolgen hiervan voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Dit om tijdig bij te kunnen sturen, hiermee op koers te blijven en sterker uit de crisis te komen. Kan het college ons een risicoparagraaf toezeggen?

Over werkgelegenheid gesproken. Voorzitter, we steunen veel initiatieven op het gebied van banen. En terecht, we hebben banen nodig in onze provincie. Het college heeft toegezegd om een overzicht aan te reiken met initiatieven die banen beloven en de mate waarin de initiatieven hierin slagen. Wanneer mag ik deze verwachten? Graag zou ik dit overzicht voor het einde van dit jaar willen hebben. Eventueel kunnen we deze dan in de staten agenderen en hiermee effectiever sturen op de realisatie van banen door deze initiatieven.

financiële positie van Groningse gemeenten

Voorzitter, vorig jaar hebben we onze zorgen geuit over de financiële positie van Groningse gemeenten. De financiële positie van veel Groningse gemeenten was toen alles behalve rooskleurig. Los van het feit dat dit niet goed is voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de gemeenten zelf, heeft het ook gevolgen voor diverse provinciale beleidsterreinen waar gemeenten en provincie samenwerken. We hebben drie vragen:

  • welke hinder heeft de provincie in 2021 op deze beleidsterreinen ondervonden;
  • Welke hinder verwachten ze in 2022;
  • Is de financiële positie van de Groningse gemeenten in deze begrotingscyclus verbeterd, zo niet hoe gaat het college hier aandacht voor vragen bijvoorbeeld bij het nieuwe kabinet in wording?