Belang van participatie bij plannen voor de Westelijke Ringweg

Vandaag werd de voordracht Opgave, scope en kaders voor de verkenning van Aanpak Ring West besproken.

Onze fractievoorzitter Pascal Roemers voerde het woord en diende samen met het CDA en de ChristenUnie een aangenomen motie in. Lees hieronder Pascals woordvoering en de bijbehorende motie. De motie werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid in de Staten bestaande uit alle coalitiepartijen en de Partij voor de Dieren.

Voorzitter,

Voor ons ligt de voordracht voor om de voorverkenning af te ronden en te starten met de verkenning.

Wij zijn voorstander van een ongedeelde stad. Kijkend naar de omgevingsvisie van de gemeente Groningen houdt dat in dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Dat betekent dat naar ons oordeel wijken niet moeten worden afgesloten maar met elkaar verbonden moeten blijven. In het rapport wordt hier ook aandacht aan besteed.  Het schrijft voor dat het de opgave is om het gebied vanaf Vinkhuizen tot aan Paddepoel als samenhangend geheel te ontwerpen. Daarnaast zien we ook de knelpunten bij het Reitdiep en horen we de geluiden uit onder andere de Poffert, Hoogkerk en Enumatil. Tegelijkertijd zien we de ambities versus de kosten die gemaakt gaan worden. En wellicht de kansen die we nu laten liggen. Participatie kan hier in een belangrijke sleutel zijn.

Participatie

Wij willen er zeker van zijn dat de bereikbaarheid goed is en dat inwoners het gevoel krijgen dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. Met deze motie willen wij graag GS de opdracht meegeven om dit participatiedeel beter te formuleren en de tijd neemt om goed te luisteren naar inwoners en andere stakeholders. De gedeputeerde geeft aan dat er gesproken is met de bewoners en gemeenten, dat geloof ik. Ook wij hebben kennis genomen van die verslagen. De vraag die wij hierbij stellen of dit het juiste is geweest. Het gevoel bij de inwoners en bij de gemeente Westerkwartier is blijkbaar anders.

Daarom vragen wij met deze motie aan GS op een participatieplan op te stellen, waarbij uiteindelijk het doel dat we niet alleen draagvlak hebben voor de mogelijke ontwerpen maar dat mensen het ook begrijpen en op onderdelen mee kunnen denken. Wellicht met ideeën van hen kan het plan ondanks het majeure karakter toch van ons allemaal worden.

Wij willen graag de volgende motie indienen:

Titel motie         : op de goede weg met participatie; participeren en leefbaarheid
Datum PS           : woensdag 30 september 2020
Onderwerp        : Voordracht Opgave, scope en kaders voor de verkenning van Aanpak Ring West

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2020;

Kennis genomen hebbende van:

 • de plannen van Gedeputeerde Staten om de Ring West te verbeteren;
 • dat deze plannen ervoor moeten zorgen dat sterk groeiende wijken een betere ontsluiting krijgen;
 • de verwachte toename van 20.000 woningen aan de westzijde van Groningen;
 • de verwachte toename van 15.000 arbeidsplaatsen in deze regio.

Constaterende dat:

 • dat er signalen zijn dat omwonenden in de aangrenzende wijken zich niet voldoende gekend voelen;
 • een zo breed mogelijk draagvlak wenselijk is;
 • voorkomen moet worden dat de leefbaarheid in omliggende wijken en dorpen onder druk komt te staan.
 • Met dit project extra aandacht nodig is om rekenschap te houden met de leefbaarheid en de effecten hiervan binnen de wijken en dorpen;
 • Mede gelet op de ervaring bij Ring Zuid participatie met omwonenden van groot belang is;
 • Dat participatie daarom extra aandacht verdient.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

 • met een participatieplan te komen om dit te realiseren;
 • zorg te dragen dat de leefbaarheid in deze wijken en dorpen niet onder druk komt te staan;
 • rekening moet houden bij de verdere verkenning wat de effecten zijn voor de onderliggende wegennet in de omliggende wijken en dorpen;
 • Hierin nauw op te trekken met wijk-, en dorpsverenigingen en de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland;

En gaat over tot de orde van de dag,

Groningen, 30 september 2020.

 1. Pascal Roemers, Partij van de Arbeid
 2. Fredric Geijtenbeek, ChristenUnie
 3. Ria Horenga, CDA