Bestuur

De PvdA wil:

  • Een sterk middenbestuur, met naast aandacht voor de ‘kerntaken’ (zoals ruimte, economie, infrastructuur, cultuur) veel aandacht schenkt aan versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en kwaliteit en spreiding van voorziening.

  • voorzetting van een open huishouding voor de provincie.Wij willen niet dat de taken van de provincie worden vastgelegd en op slot gezet. De maatschappelijke werkelijkheid in de regio vraagt om een dynamische en samenhangende vorm van middenbestuur.

  • solide zijn: het vermogen en de reserves (uit de verkoop van Essent en het compensatiepakket Zuiderzeelijn) willen we niet oppotten. De PvdA wil dit echter niet benutten voor het dichten van gaten, maar voor duurzame investeringen in openbaar vervoer, infrastructuur en economische structuurversterking voor meer banen.

  • meer betrokkenheid van de Groningers bij de woon-en leefbaarheidplannen in de regio.dat de maatschappelijke trends via een provinciaal trendonderzoek de komende jaren nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

  • het leefbaarheidfonds ook voor de komende vier jaar op peil houden. Hierdoor kunnen we actief en flexibel op maatschappelijke kwesties in de regio inspelen.

Bestuur: open, ambitieus, solide

Provincie: open en ambitieus
De PvdA kiest voor een provincie die zich actief met thema’s in de regio bezig houdt. Er moet ruimte zijn voor het oppakken en aanpakken van specifieke problemen en opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de versterking van de economie en de krimpaanpak. Deze vereisen een bovengemeentelijke regie en een brede aanpak. Er is in onze regio een blijvende noodzaak van een actief middenbestuur. Er is nog veel te doen. Dit vraagt om een slagvaardige bestuursstijl. Aanpakken en doorpakken. Een provincie die er de nodige ambities op na houdt. De PvdA is dan ook voorstander van een zogenoemde open huishouding, waarbij de provincie zelf bepaalt of het in een bepaalde kwestie een rol wil spelen.
Wij streven als PvdA naar een open bestuurstijl.
De zeggenschap van de burger krijgt onder andere in de regionale woon- en leefbaarheidplannen vorm. Deze plannen worden door de gebieden zelf gemaakt. De PvdA vindt dat nog meer dan voorheen en de betrokkenheid en de kennis van de Groningers bij deze plannen moet worden gestimuleerd.
De PvdA wil dat de samenwerking in het Noorden moet de komende vier jaar onverminderd doorgaat.
We willen werken aan gezamenlijke visievorming, op vooral ruimtelijk en economisch terrein. En ook gezamenlijk optrekken richting Den Haag.
Solide
Die ambities moeten wel nagestreefd worden op basis van solide financiën.
Dat betekent een sluitende begroting en het accepteren van de nodige bezuinigingen. De komende jaren worden lastig. We moeten de tering naar de nering zetten. Behalve voor de belasting op auto’s, de zogenoemde opcenten, heeft de provincie weinig eigen inkomsten. Het grootste deel van de inkomsten van de provincie komt van de Rijksoverheid. De omvang van dat geld zal de komende jaren afnemen. De provinciale staten hebben voor de komende jaren al voor 35 miljoen aan bezuinigingen afgesproken. En daar zitten de te verwachten bezuinigingen van het nieuwe kabinet nog niet bij.
Bezuinigen betekenen niet dat er niets meer mogelijk is. Ook binnen het bestaande budget is het mogelijk om (andere) keuzes te maken. Zij het dat dit vaak moeilijker is dan wanneer (de verwachting is) dat er extra geld op komst is. Wij doen u geen loze beloften: de mogelijkheden zijn de komende jaren beperkt. Maar binnen die mogelijkheden willen we op een aantal punten wel het onderste uit de kan halen. We zijn in ieder geval terughoudend met het verhogen van deze belasting.
Trends en ontwikkelingen
Het is belangrijk om trends en ontwikkelingen op sociaal gebied, in bevolkingssamenstelling, in Groningen (Noorden) goed in de gaten te houden. Zo kunnen we actief op maatschappelijke opgaven en problemen inspelen. Een voorbeeld is de ontwikkeling in de krimpgebieden. De bevolkingsdaling is niet alleen het probleem, vooral ook vergrijzing en ontgroening zullen een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van krapte in de arbeidsmarkt. Dergelijke regionale vraagstukken willen we scherp in de gaten houden.
De PvdA heeft het initiatief genomen om een leefbaarheidfonds in te stellen van 3 miljoen per jaar. Dit geld is bedoeld om in die gebieden waar grote maatschappelijke opgaven liggen, bij te springen vanuit de provincie.