Duurzame Energie

De PvdA wil:

  • Met Energy Valley voorop lopen in innovaties op het gebied van duurzame energie.

  • Meer dan evenredig bijdragen aan de nationale doelstelling van 6.000 Mw windenergie 2020. In Groningen moet zo snel mogelijk tenminste 750 Mw worden opgewekt.

  • Grootschalige windparken op een beperkt aantal locaties op land en ver weg op zee.

  • Afvoer van de windenergie van zee via de Eemshaven laten plaatsvinden en daartoe een nieuw eiland ver boven Schiermonnikoog realiseren dat als ‘stopcontact’ en onderhoudsstation voor de windparken op zee dient.

  • Geen ondergrondse opslag van CO2. Alleen als er sprake is van voldoende draagvlak in de regio waar deze opslag plaats zal vinden (d.w.z. als een meerderheid van de gemeenteraad akkoord gaat met opslag), en er sprake is van veiligheidseisen die minstens even streng zijn als die gelden bij het winnen en ondergronds opslaan van aardgas is CO2 opslag bespreekbaar. Daarbij dient het rijk extra middelen uit trekt voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing in het Noorden. Voor een goede inhoudelijke en financiële afweging moet een vergelijking kunnen worden gemaakt met alternatieve opslaglocaties.

  • Als draagvlak onder de betrokken bevolking ontbreekt en het Rijk desondanks besluit tot ondergrondse CO2-opslag, dient het Rijk met extra geld over de brug te komen ter financiële compensatie aan gemeenten en inwoners van het opslaggebied.

  • Dat het beleid gericht op energiebesparing (o.a. opgenomen in het Energieakkoord Noord Nederland) onverkort wordt voortgezet.

  • Ontwikkeling en gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals opwaardering van het energienet, biovergisting, zonne-energie, aardwarmte, stimuleren. De provincie ondersteunt waar mogelijk initiatieven van burgers en bedrijven. Knellende procedures worden vermeden.

  • Geen bouw van kerncentrales.

Energietransitie: stappen naar een duurzame toekomst

De voorraden fossiele energiebronnen zijn eindig en het opstoken ervan dreigt het klimaat ernstig te veranderen. Daarom willen wij het opwekken van duurzame energie bevorderen.
Van turf tot aardgas – Groningen kent een lange historie op het gebied van energie.
We willen dat Groningen voorop loopt
Als het gaat om innovaties op het gebied van opwekking en gebruik van duurzame energie. Daarom vinden wij dat in 2030 de dorpen in Groningen allemaal energieneutraal moeten zijn. Die dorpen wekken dan hun eigen energie op – bijvoorbeeld uit biogas. Sommige dorpen wekken zelfs meer energie op dan zij gebruiken en leveren het overschot aan het landelijke net. De omschakeling van de samenleving naar duurzame energie zal tientallen jaren vergen. In de tussentijd blijven wij afhankelijk van de verbranding van olie, gas en steenkool. Om zo weinig mogelijk CO2 in de atmosfeer te brengen is het afvangen, opslaan en zo mogelijk hergebruiken van CO2 een noodzakelijke tussenfase, op weg naar een duurzame energievoorziening.

Veel van de Groninger duurzame energie zal door middel van windmolens moeten worden opgewekt.

De windmolenparken in Groningen blijven beperkt tot de al aangewezen gebieden bij de Eemshaven, Delfzijl en Veendam. Omdat we geen woud van windturbines in het ons landschap willen, kiezen we ervoor grootschalige, aan elkaar gekoppelde windturbines ver op zee neer te zetten – niet zichtbaar vanaf de kust of de Waddeneilanden. Dat heeft als tweede grote voordeel dat windturbines op zee meer wind vangen en dus meer stroom leveren. Zo produceren zij energie zonder dat het Groninger landschap wordt aangetast. Wij willen dat de aanvoer van deze windenergie via de Eemshaven plaatsvindt. Daarvoor is het nodig dat er een ‘stopcontact’ op zee wordt gerealiseerd. Daarom moet de haalbaarheid van de aanleg van een nieuw eiland ver boven Schiermonnikoog worden onderzocht, dat tevens kan dienen als onderhoudsstation voor de windparken.
Kerncentrales worden weliswaar steeds veiliger maar de gevolgen van een ernstig kernongeval zijn onaanvaardbaar. Bovendien is de veilige verwerking en eeuwigdurende opslag van het afval onvoldoende geborgd.