Eerst op het dak

In de provincie Groningen zijn er steeds meer initiatieven voor grote zonneweides. De PvdA is groot voorstander van investeringen in duurzame energie, maar vindt dat het provinciebestuur hierbij te weinig kijkt naar de mogelijkheden die er zijn, zonder kostbare natuur en landschap hiervoor op te offeren.

Statenlid Ankie Beenen

Statenlid Ankie Beenen: “Wij zijn blij dat het provinciebestuur voortvarend aan de slag gaat met de overgang naar duurzame energie. Wij in Groningen weten als geen ander hoe belangrijk het is om van het gas en de vervuilende kolencentrales af te komen. Maar in haar enthousiasme worden er nu belangrijke stappen overgeslagen. Dat is jammer, want er zijn mogelijkheden in overvloed om te investeren in zonne-energie zónder waardevolle natuur en landbouwgrond op te offeren”.

De PvdA pleit ervoor dat het provinciebestuur gebruik gaat maken van een zogenaamde zonneladder om te bepalen waar er ruimte is voor de opwekking van zonne-energie. Statenlid Domique de Haas: “Hierbij wordt er van

Statenlid Dominique de Haas

uitgegaan dat er eerst gekeken wordt naar de ruimte die er op daken beschikbaar is, blijkt dat ontoereikend dan kan er gekeken worden naar andere ruimte binnen stedelijk gebied. Pas als dit ook onvoldoende is wordt er uitgeweken naar zonneweides in het buitengebied. Zo maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor landschap en natuur.”

De motie die de Statenfractie woensdag indiende om een zonneladder uit te werken in de omgevingsverordening werd breed gesteund.