Gewestelijke vergadering

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018
Plaats:     De Fakkel, Oosterstationsstraat 14, 9981 CE Uithuizen (op loopafstand van het NS Station)
Inloop:     Vanaf 9:30 uur
Start:       10:00 uur

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda 10
2. Lijsttrekkers Gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2019 in ‘t zonnetje
3. Verslag van de Gewestelijke Vergadering 14-04-2018
4. Mededelingen
5. Werkplan en Begroting 2019
6. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019
7. Informatie campagne Provinciale Staten en Waterschappen 2019
8. Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Staten 2019
9. Speech van de zojuist gekozen lijsttrekker

Lunchpauze Soep met broodjes

10. Vaststellen verkiezingsprogramma 2019 voor de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
11. Vaststellen kandidatenlijst Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2019
12. Speeches van de zojuist gekozen lijsttrekkers
13. Verkiezing gewestelijk bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Janny Gerda de Jonge en Richart Joling. Het bestuur draagt Janneke Dijkhuis voor als penningmeester en Annika Hoogeveen voor als bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar is Bert Dieters. Overige kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

14. Rondvraag en afsluiting


Klik hier voor het downloaden van de agenda.

Bijlage 1 – Het verslag 14-04-2018
Bijlage 2 – Beleidsplan 2019
Bijlage 3 – Concept verkiezingsprogramma PS2019
Bijlage 4 – Kandidatenlijst PS2019
Bijlage 5 – Concept verkiezingsprogramma Waterschappen
Bijlage 6 – Kandidatenlijst Waterschapsverkiezing 2019

Klik hier voor de amendementen op het verkiezingsprogramma PS2019
Klik hier voor de amendementen op het verkiezingsprogramma WS2019