Groninger Landschap

De PvdA wil:

  • grootschalige activiteiten alleen in de economische kerngebieden, in de landelijke gebieden kleinschaligheid en het landschap beschermen.

  • de plannen voor herstel van natuur en landschap (volgens EHS) uitvoeren.

  • de landbouw zorgvuldig inpassen in natuur en landschap en streven naar verbreding en verduurzaming in plaats van schaalvergroting.

  • geen megastallen of varkenflats.

  • slaperdijken herstellen en kweldervorming bevorderen ter aanvulling van verzwaring en verhoging van dijken.

  • beekstelsels herstellen voordat wij nieuwe gemalen en afvoerkanalen bouwen.

Groninger Landschap: zorgvuldigheid voorop, verrommeling ongewenst
Het Groninger landschap is aantrekkelijk en divers. Het varieert van de steeds wisselende weidsheid van Oldambt, Hogeland en Veenkoloniën tot de beslotenheid van het coulisselandschap van het Westerkwartier en Westerwolde.

De PvdA wil zorgvuldig met ons landschap omgaan.
Wij zijn niet tegen ontwikkeling, integendeel. Maar het moet wel passen bij het karakter van een gebied. En dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. In de economische kerngebieden (in en rond de stad Groningen, in het Eemsmondgebied, in de steden van de Veenkoloniën) willen wij veel ruimte bieden aan wonen en bedrijvigheid. Daar buiten, in het landelijk gebied, zijn we daarin terughoudend en is kleinschaligheid het devies. Hier willen wij het bestaande cultuurlandschap en de cultuurhistorie zoveel mogelijk bewaren en de natuur meer ruimte geven.

De PvdA is voor een zuinig gebruik van de ruimte.
Voor bedrijventerreinen zetten we in op opknappen en inbreiden van de bestaande terreinen in onze provincie. En kiezen alleen voor uitbreiding als dit aantoonbaar niet meer lukt.

Daarin past het uitstekend om de kleinschalige economische dynamiek te versterken, vooral in de sector recreatie en toerisme. En als een boerderij niet langer voor de landbouw wordt gebruikt, dan past het uitstekend om er een klein bedrijf in te vestigen dat geen negatieve invloed op de omgeving heeft.

Telkens gaat het om de schaal en de inpasbaarheid. Wij willen verrommeling van het landschap zo veel mogelijk beperken. Slimme combinaties van woningbouw, waterberging en natuurontwikkeling zijn nodig. In het ILG (Investeringsprogramma Landelijk Gebied) wil de PvdA de beschikbare middelen met voorrang inzetten voor de onderdelen: sociaaleconomische vitalisering, landschap en het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur moet in 2018 zijn voltooid, precies zoals steeds de bedoeling is geweest.

Samen met gemeenten moet gewerkt worden aan regionale wonen, waarbij ingespeeld moet worden op de reële behoefte aan woningen. Er moet gebouwd worden binnen de contouren van de dorpen.

Landbouw en dierenwelzijn
De PvdA staat voor duidelijke keuzes in de landbouw.
We zien dat de trend tot schaalvergroting en intensivering van de landbouw onverminderd door gaat. De kracht van de Groninger landbouw ligt mede in haar economische concurrentiepositie. Daar hoort schaalvergroting bij, mits dit past in het landschap en voldoet aan de hoogste milieu en dierenwelzijneisen. De PvdA vindt het van belang dat niet alleen op productie gerichte landbouw haar kansen krijgt, maar ook zal actief steun geven aan innovatie en verduurzaming van de landbouw als economische en ecologische drager van het platteland.

In een beperkt aantal delen van onze provincie, zoals de polders in het Oldambt, is de ruimtelijke structuur geschikt voor schaalvergroting. Op andere plekken, zoals het Westerkwartier, is dat niet het geval en daar willen we juist niet meegaan in de trend tot schaalvergroting. De plaatsing van melkveehouderij krijgt voorrang boven intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij zal worden geconcentreerd op aan te wijzen agrarische vestigingsplaatsen. Het POP zal hiervoor worden aangepast.
Groningen moet koploper worden op het gebied van het verder duurzaam maken van de landbouw.

Wij willen meer aandacht voor dierenwelzijn en het verminderen van het gebruik van meststoffen, genees- en bestrijdingsmiddelen. De productie van biologische landbouw, slowfood en streekproducten kan de Groninger landbouw versterken. Wij zijn tegen iedere vorm van dier onvriendelijke veehouderij.

Uitbreiding van de glastuinbouw staan we alleen toe in de Eemshaven, waar restwarmte kan worden gebruikt voor energiezuinige productie. Lichtoverlast van stallen en kassen moet worden teruggebracht.

Water
De PvdA kiest voor veilig en duurzaam waterbeheer.
Wij willen het beheer van de kwantiteit en de kwaliteit van het water combineren met de bescherming van natuur en landschap. Klimaatverandering en zeespiegelstijgingen vergroten de kans op wateroverlast en overstromingen. Wij moeten ons daartegen beschermen door middel van ingrijpende maatregelen.

In Lauwersoog en Delfzijl moet verbetering van de kustwering worden gecombineerd met herontwikkeling van de havengebieden, zodat het toerisme en bedrijvigheidgelijk op gaan.
Voor de bescherming tegen regen- en rivierwater willen wij de mogelijkheden van waterberging vergroten door bijvoorbeeld het herstel van de natuurlijke waterlopen, zoals de oude meanders in het Reitdiepdal Het vergroten van de afvoercapaciteit en de bouw van nieuwe gemalen, is kostbaar en komt pas in beeld als het vasthouden en bergen van water niet toereikend is.

De harde scheiding tussen zoet en zout water is nadelig voor de verscheidenheid in natuur en milieu. De PvdA wil de op meer plaatsen zoet-zoutovergangen creëren. De klimaatveranderingen zorgt ook in Groningen voor afwisseling van droge perioden met bijna tropische buien, die in steden en dorpen voor veel wateroverlast zorgen. Ondergelopen kelders en kruipruimtes, straten die blank staan zijn inmiddels bekende beelden geworden. Elke keer dat riolen door het grote wateraanbod overstromen, wordt ook het oppervlaktewater vervuild. Het waterbeheer in dorpen, wijken en buurten moet de komende jaren meer aandacht krijgen. De provincie vervult een actieve rol om stedelijk waterbeheer aan te moedigen.

Wij vinden dat de waterschappen bestuurlijk onder de provincies kunnen worden gebracht. Dit bevordert de samenhang tussen water, landschap, natuur en milieu.