Het moet het kan: op voor het pact!

25 juni heeft de PvdA in de provincie Groningen het plan gelanceerd om net als bij het aardbevingsgebied een externe commissie in te stellen voor Oost Groningen om de oplossingen voor het gebied in kaart te brengen. Inzet van de commissie zal moeten zijn om vanuit de kracht van de regio structureel meer werk te creëren in het gebied.

Provinciehuis_Groningen_achterzijdeOm de oplossingen in kaart te brengen voor het aardbevingsgebied heeft de provincie onder leiding van commissaris van de Koning Max van de Berg en gedeputeerde William Moorlag de commissie Meijer ingesteld. Het resultaat van deze commissie – het miljard van Max – heeft er voor gezorgd dat we in staat zijn de problemen ten gevolge van de aardbevingen aan te pakken en de regio een positieve impuls te geven. ditzelfde bepleit de PvdA voor de aanpak van de structurele werkloosheid in Oost Groningen.

Samenwerking als regel

Het huis van Thorbecke is achterhaald stelt fractievoorzitter Romke Visser: “Onze staatsorganisatie komt voort uit de militaire organisatie met een top-down structuur. Dat is niet meer van deze tijd en dat moet anders. Ik wil paviljoens verbonden als communicerende vaten. Waarin we krachten bundelen en mensen mobiliseren.” Want, “alleen door samen te werken en elkaar vertrouwen te schenken, kunnen we de uitdagingen van deze tijd te lijf”.

Hand in eigen boezem

Om wat te doen aan de achtergesteldheid van Oost Groningen kunnen we niet alleen maar wijzen. Ook wij zijn verantwoordelijk, voor de situatie en voor het vinden van een oplossing. Ook na de recente uitspraken van onze staatssecretaris Jetta Kleinsma hebben wij wat goed te maken. Wij pakken deze handschoen op, zo stevig dat ook de staatssecretaris hier niet omheen zal kunnen, maar wij houden niet zomaar onze hand op Den Haag. Wij willen een structurele oplossing en dat vraagt om structurele plannen, middelen en inzet.

Vanuit de SP kwam er commentaar op onze plannen. Zij stellen dat wij geen recht van spreken hebben vanwege onze regeringsdeelname. Wij stellen dat we niet van plan zijn om onze hand op te houden zonder uitzicht op een betere toekomst te bieden. We hopen dat de SP in zal zien dat we elkaar als linkse partijen nodig hebben om de regio nieuw perspectief te bieden en dat eenmalige kleine investeringen de problemen uiteindelijk niet op zullen lossen.

Geen kruimelwerk

Werk maken van WerkIn de provinciale begroting is er hard bezuinigd, maar dat krijgen we driedubbel terug. Om de investeringen vanuit het Rijk in het aardbevingsgebied te realiseren, wordt er een cofinanciering vanuit de provincie gevraagd. Dit betekent dat de provincie scherp moet snijden in de eigen uitgaven, maar alhoewel de regie van het beschikbare middelen voor een groot deel bij anderen komt te liggen zijn wij vol vertrouwen dat zij dit geld op een goede manier investeren. Voor ons is dit iedere provinciale euro dubbel waard.

Als we een plan voor Oost Groningen een kans willen geven, moeten we de financiële ruimte hebben om ook hier mee te kunnen helpen in de vorm van cofinanciering. Verschillende partijen hebben tijdens de behandeling van de voorjaarsnota gepleit voor vaak sympathieke investeringen. Maar deze investeringen lossen de problemen niet op en zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat met kortdurend effect. Wij pleiten er voor om eventuele meevallers te benutten om de reserves van de provincie aan te vullen. Zo geven we de provincie de financiële armslag om de problemen in Oost Groningen aan te pakken.

Voortzetten investeringen leefbaarheid

Ook hebben we gepleit voor het voortzetten van de provinciale investeringen voor de leefbaarheid in de krimpgebieden. De huidige plannen lopen af in 2020. De afgelopen jaren hebben we al kunnen zien dat de middelen die we hiervoor hebben gereserveerd goed besteed worden en een goede impuls zijn. Daarom hebben we het college gevraagd om volgend jaar bij de behandeling van de volgende begroting deze post weer op te nemen in het meerjarenperspectief.

D66 typeerde dit tijdens het debat als ‘over het graf heen regeren’. Wij zijn van mening dat wij geen knip voor onze neus waard zijn als we niet langjarig vooruit denken. Wij onderschrijven de mogelijkheid dat de wereld er over zes jaar anders uit kan zien, maar dit ondersteunt ons pleidooi voor de adaptieve overheid die in staat is om snel in te springen op ontwikkelingen en kansen, maar zonder beschikbare middelen heeft de overheid deze ruimte niet: wij weigeren te besturen met de rug naar de toekomst.

Recht van initiatief

Romke Visser profielfotoNaast het indienen van moties heeft de Staten veel andere instrumenten die zelden benut worden. Wij hebben ervoor gekozen om niet al onze wensen eenzijdig bij het college neer te leggen, maar ook zelf zaken op te pakken. Daartoe heeft Romke Visser drie initiatieven aangekondigd die wij als fractie op zullen pakken, om in het najaar voorstellen voor te leggen aan Provinciale Staten.

Wij zullen de komende periode aan de slag gaan met de voorwaarden die geschapen moeten worden om de creatieve industrie – ondertussen de vierde industrie van Nederland- een kans te geven in met name de krimpgebieden. Ook zullen we aan de slag gaan met plannen om met nieuwe vormen van vervoer de bereikbaarheid op het platteland in stand te houden en tot slot een initiatief waarmee we de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Hoogeland eindelijk eens letterlijk op de kaart te zetten als een parel aan de Waddenkust. Daarmee zijn grote kansen voor recreatie en toerisme gemoeid, die de kleinschalige recreatieve ondernemers goed kunnen gebruiken en zo doen we recht aan een uniek, mondiaal erkend erfgoed.

Ook hebben we de samenwerking gezocht met het CDA en de SP om tezamen te komen met een voorstel om de geschiedenis van ons huis De Staten van Groningen toegankelijk te maken en ruimte te bieden aan geschiedkundige promotieonderzoeken en andere projecten in samenwerking met de RUG en de educatieve opleidingen van de diverse hogescholen.

De PvdA hoopt op  steun van alle partijen in Provinciale Staten om snel aan de slag te gaan om het pact voor Oost Groningen tot stand te brengen en de leefbaarheidsgelden voor de krimpgebieden op de lange termijn veilig te stellen. Provinciale Staten zal woensdagmiddag stemmen over de moties.

Er is zo weinig werk, maar er is zoveel werk te doen. Het moet het kan, kom op voor het pact!

A1 Motie PvdA Leefbaarheid na 2020

A1 Motie PvdA Pact Oost Groningen