Jaarrekening Provincie Groningen 2020

Vandaag behandelde de Statencommissie de jaarrekening van de Provincie over 2020. Onze financieel expert en Statenlid Mohn Baldew voerde het woord.

Allereest de complimenten aan het college voor het behalen van de goedkeurende verklaringen van de accountant. Het is goed om vast te stellen dat de kwaliteit van de interne beheersing bij de provincie op op orde is, ondanks de coronacrisis.

In de jaarrekening zien we op verschillende beleidsterreinen de effecten van de coronacrisis terug. De PvdA is benieuwd of er ook structurele effecten van de coronacrisis worden verwacht. Ook missen we in de jaarrekening de verbinding tussen de doelen en wat er uiteindelijk bereikt wordt. Er wordt veel op activiteiten en middelen gerapporteerd en niet zoveel over de mate waarin deze uitgaven tot effecten hebben geleid. Daar krijgen we graag meer inzicht in.

Rekeningresultaat

Over het boekjaar is er een positief resultaat van 23,4 miljoen. Wij vragen ons af hoe de college dit resultaat waardeert. Wij zien namelijk op veel terreinen dat er sprake is van onderbesteding. Niet alleen afgelopen jaar. Het lijkt een trend te worden. Ook de accountant merkt dit op. Daarom is de PvdA van mening dat er realistischer moet worden begroot. Dan kunnen de ambities op het gebied van bereikbaarheid, economie, cultuur, ruimte en milieu ook werkelijkheid worden. We vragen van inwoners om tijdig hun belasting te betalen, dan moeten de provincie ook tijdig geld uitgeven.

De PvdA constateert dat de accountant onze zorgen over het rekeningresultaat deelt. De Provincie gaat in de begroting namelijk standaard uit van een rekeningresultaat van 0, terwijl deze voor 2020 uitkwam op + 23,4 miljoen. De raming tussendoor moet dus beter! Zeker omdat dit ervoor zorgt dat je voor bijvoorbeeld de meerjarenbegroting een duidelijker beeld hebt van wat er te besteden valt. Dat verbetert ook de kaderstellende taak van Provinciale Staten.

Blauwe Stad

Ondanks de coronacrisis zijn er wel mooie resultaten geboekt. De ontwikkeling van Blauwe Stad verloopt voortvarend. Er zijn 75% meer kavels verkocht dan verwacht. Dat is een mooie ontwikkeling voor Oost Groningen op het gebied van economie, leefbaarheid en de sociale samenhang. Door de mooie verkoopcijfers van kavels is er meer stabiliteit gekomen in de Grex en kan de Provincie blijven investeren in toeristische en recreatieve voorzieningen, hetgeen de vrijetijdseconomie in de regio ook ten goede gaat komen. Hiermee komt de realisatie van onze strategische visie Vrijetijdseconomie steeds dichterbij.

Werkgelegenheid en bestemming rekeningsaldo

De provincie investeert, op verschillende beleidsterreinen, in het creƫren van werkgelegenheid. Er zijn veel verschillende initiatieven, maar we missen een totaaloverzicht. We zijn blij dat het college heeft toegezegd om hier overzicht in te scheppen.

De PvdA kan zich vinden in de (her)bestemming van het rekeningsaldo. We vragen ons af wel af wat het effect van de overboekingsvoorstellen zal zijn op de onderbesteding in 2021. Daarnaast vinden we het een goede zaak dat het stamkapitaal niet wordt aangevuld. Hier hebben we bij de begrotingsbehandeling voor gepleit omdat het ons verstandig lijkt om eerst vast te stellen wat de ideale omvang is van het stamkapitaal, alvorens dit aan te vullen.