Jeugd en Sociaal beleid

De PvdA wil:

  • zorgdragen voor handhaving van kwalitatief goed lager- en middelbaar onderwijs in de hele provincie.

  • de jeugdzorg zo laagdrempelig mogelijk aanbieden; voorop lopen als het gaat om experimenten die de omslag (jeugdzorg naar de wijk en/of het dorp) faciliteren.

  • het succesvolle Waddenmodel (programma tegen schooluitval) de komende vier jaar voortzetten.

  • dat de provincie voor jongeren vanaf 16 jaar die verder dan 15 km moeten reizen en van wie de ouders minder verdienen dan 120% van het minimumloon, de reiskosten voor haar rekening neemt.

  • goede spreiding van zorg en ziekenhuizen over de provincie.

  • blijvende ondersteuning van vrijwilligerswerk, mantelzorg, patiënten- en consumentenbelang

Jeugd(-zorg) en sociaal beleid
De PvdA wil naar een omslag in de jeugdzorg waarbij de jeugdzorg teruggaat naar de wijk en/of het dorp. Kinderen en ouders moeten snel op de juiste plek terecht kunnen en goed worden geholpen. In het geval van kindermishandeling en verwaarlozing komt het nog te vaak voor dat er wachttijden zijn, dat men langs elkaar heen werkt of dat er bij sommige gezinnen meerdere hulpverleners over de vloer komen.

Dit betekent dat we de jeugdzorgorganisatie zo moeten inrichten dat de zorg zo dichtbij mogelijk en zo vroeg mogelijk kan worden aangeboden, waarbij de provincie stappen onderneemt om dit soepel naar de gemeenten over te dragen. Laagdrempelig in wijken, buurten en dorpen. Daarnaast moet bij meervoudige problematiek een versnipperde aanpak voorkomen worden.

‘Vertrouwenspersonen’ als onderwijzers, huisartsen of de wijkagent moeten een snelle toegang tot de jeugdzorg krijgen. Organisatie op het terrein van jeugd moeten meer samenwerken om jongeren op school te houden of toe te leiden naar werk.

De PvdA vindt wachtlijsten in de jeugdzorg onacceptabel.
In Groningen zijn deze weggewerkt. En dat willen we ook in de komende vier jaar vasthouden.. De overgang in verantwoordelijkheid van de provincie naar de gemeenten moet zo soepel mogelijk plaatsvinden, zonder veel bestuurlijke rompslomp en tegen voor ieder partij acceptabele voorwaarden. Onafhankelijk van het feit of de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente gaat, draait om een adequate zorg.

De eerste jaren zijn van doorslaggevende betekenis voor de rest van het leven. Daarom moeten kinderen in Groningen een goede start krijgen. In het basisonderwijs ligt de gemiddelde CITO- score in Groningen onder het landelijk gemiddelde. Door samen te werken met gemeenten en het rijk willen wij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en deze achterstand wegwerken.

Gelijke kansen en toekomstperspectief beginnen bij goed onderwijs.
De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is daarom een aandachtspunt voor de PvdA. We willen accenten leggen bij de beroepssectoren die in onze regio een toekomstperspectief met goede werkgelegenheid hebben. Voortijdige schooluitval moet worden voorkomen. Zonder een voldoende startkwalificatie komen jongeren niet aan de slag. In Groningen is daarvoor het succesvolle Waddenmodel ontwikkeld, waardoor jongeren die vroegtijdig zonder diploma dreigen af te haken weer op het juiste spoor worden gezet.

De PvdA is voor het invoeren van een openbaar vervoerkaart (OV-Kaart) voor jongeren die een beroepsopleiding volgen op het MBO, HBO en WO, daarvoor meer dan 15 kilometer moeten reizen en waarvan de ouders een laag inkomen hebben (maximaal 120% minimumloon).

Hiermee wordt ook actief ingespeeld op de effecten van krimp.
De PvdA wil voorzieningen voor ouderen in de krimpregio’s op peil houden.
Voorop staat dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen regio kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken wil de PvdA goede en bereikbare zorg thuis stimuleren. In samenwerking met gemeenten en het maatschappelijk middelveld zal de Provincie hierop het beleid ontwikkelen.

De PvdA wil dat de provincie een rol speelt bij sociale vraagstukken die de gemeente overstijgt en/of die de gemeenten ondersteunt. Een voorbeeld daarvan zijn de ziekenhuizen in onze provincie, waarvan wij het van belang vinden dat deze op in de stedelijke centra over de provincie zijn gespreid.

Verder blijft de PvdA zich inzetten voor een goede ondersteuning van mensen die zich doorgaans belangeloos inzetten voor de samenleving zoals in vrijwilligerswerk, mantelzorg en het patiënten en consumentbelang. Ook hier ligt een taak voor, bovengemeentelijke, regionale ondersteuning.