Krimpaanpak

De PvdA wil:

  • een krimpaanpak die krimp- en groeigebieden aan elkaar verbindt.aansluiten bij de kracht die er in de dorpen zelf is, de initiatieven van bewoners actief ondersteunen. De hindermacht van regels en overbodige bureaucratie aanpakken.

  • de kwaliteit van wonen willen we verbeteren door het realiseren van aantrekkelijke woningen op goede woninglocaties, door opknappen en soms slopen van bestaande woningen en door bundeling van voorzieningen. Ongebruikelijke oplossingen zijn gevraagd.

  • specifieke aandacht voor de goedkopere koopwoningen, banken, eigenaren, woningcorporaties en overheden moeten de handen hiervoor ineen slaan.de gelden voor dorps- en stadsvernieuwing worden geconcentreerd ingezet in de krimpregio’s. Het rechtse kabinet wil dit schrappen na 2014. De PvdA maakt zich hard voor meer geld, via het gemeente- en het provinciefonds, voor de regio’s die met krimp kampen. En er op aandringen dat landelijke regels, zoals rondom de fusie van scholen, die sterk in het nadeel werken van de krimpgebieden, te veranderen.

  • dat de provincie de regie neemt voor een gezamenlijke aanpak van de overheden, corporaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties ter versterking van leefbaarheid en voorzieningenniveau in de krimpregio’s .in al haar geledingen pleitbezorger zijn voor een effectieve krimpaanpak.

Krimpaanpak: een bundeling van krachten

Qua bevolkingsontwikkeling is Groningen uniek in Nederland. Krimp en groei van de bevolking vinden we vlak naast elkaar. In het stedelijk netwerk Groningen – Assen zien we sterke groei. In de Marne, Oost Groningen en de Eemsdelta, is er sprake van matige tot zeer sterke terugloop van bevolkingsaantallen. Dit kan per nabuurdorp nog weer heel verschillend liggen.

Krimp is een verzamelnaam waaronder veel schuil gaat. De bevolking loopt uiteindelijk niet alleen terug, de bevolkingssamenstelling zelf verandert ook. Vooral het aandeel ouderen groeit in deze gebieden snel. Groningen is landelijk gezien een van de eerste regio’s waar zich deze ontwikkeling voordoet.

De PvdA wil voorkomen dat de dorpen in Groningen door de krimp in een negatieve spiraal terecht komen. De bevolkingskrimp veroorzaakt ernstige sociale problemen: leegstand (ook de onverkoopbaarheid van goedkopere koopwoningen!), aantasting van de locale economie, de voorzieningen en de leefbaarheid. De PvdA heeft het krimpvraagstuk in de afgelopen jaren op de politieke agenda gezet. We willen actief inspelen op de krimp. Dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan. En is dit ook in de komende jaren met kracht van plan.

De PvdA streeft naar een aanpak die krimp en groeigebieden aan elkaar verbindt.
Zo kunnen de inwoners van de krimpgebieden profiteren van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, onderwijs en stedelijke voorzieningen in Groningen-Assen. De krimpgebieden bieden bijvoorbeeld woningen die een stedelijke omgeving nooit kan bieden. Mal-contramal, complementair, welke termen we er ook op plakken. Voor de PvdA zijn solidariteit en samenhang binnen onze regio belangrijk.

In de krimpaanpak willen wij aansluiten bij de kracht van de dorpen in onze provincie. Initiatieven die van onderop ontstaan zijn van doorslaggevend belang om een dorp vitaal te houden. Daarbij kan worden gedacht aan dorpsraden en dorpscoöperaties. Laat dorpen ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestedingen (burgerparticipatie). We zoeken daarin naar oplossingen waardoor ook echt iedereen mee kan blijven doen. De sociale samenhang en het organiserend vermogen van buurten en dorpen kan daarmee worden versterkt.

Maar er is meer nodig. De woningen in het gebied moeten geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld de toename van ouderen. Creatieve oplossingen zijn hier nodig. Bijvoorbeeld combinaties van herstructurering en energiebesparende maatregelen. Deze zijn beter voor het milieu en de portemonnee. Ook de toepassing van nieuwe technologische (ICT) woon- en zorgoplossingen moeten in de krimpgebieden versneld worden. Prettig kunnen blijven wonen is belangrijk om de effecten van krimp tegen te gaan.

Aanpak van de krimp is méér dan bouwen en slopen, het is ook goede spreiding van toegankelijke voorzieningen, zoals zogeheten ‘steunstees’. Herstructurering van de leefomgeving moet gepaard gaan met vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie. Fysiek en sociaal moeten gelijk opgaan. De voorzieningen als dorpshuizen en scholen moeten in de dorpen worden onder één dak worden geplaatst. Dat is beter dan het krampachtig in stand houden van wegkwijnende afzonderlijke voorzieningen. De zorg moet goed gespreid en goed bereikbaar én van prima kwaliteit zijn. We willen zorgen voor een goede toegankelijkheid en spreiding van basis- voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met voldoende kwaliteit.

De provincie is volgens de PvdA aan zet om hier actief regie op te voeren. Daar waar mogelijk door partijen als gemeenten, corporaties, zorginstellingen enzovoorts gezamenlijk aan te spreken op resultaat. Samen één lijn trekken om de negatieve effecten te lijf te gaan. Daar waar nodig soms ook sturend. Overigens is hier een actieve steun van de landelijke overheid voor nodig. De totale opgave voor de herstructurering van woningen en voorzieningen wordt geschat op 0,9 miljard. Dit overstijgt de spankracht van de provincie. Het rechtse kabinet doet hieraan afbreuk door de gelden voor krimp, en wijkvernieuwing botweg te schrappen.