Provinciale Statenvergadering 1 juli 2020

Vandaag was de laatste Provinciale Statenvergadering van dit politieke jaar. Voor ons een bijzondere, met een wissel binnen de fractie.

Aan het begin van de vergadering werd er afscheid genomen van Gert Engelkens. Commissaris van de Koning Rene Paas had veel lovende woorden over voor deze ‘Grote vriendelijke en nuchtere reus’. en wenste hem veel succes in zijn wethouderschap in de Gemeente Oldambt. Daarna was het de beurt aan Mohn Baldew. Na het onderzoek van de geloofsbrieven en de eed werd Mohn geïnstalleerd als Statenlid en door de Griffie begeleid naar de fractiekamer om vanuit daar zijn eerste Statenvergadering digitaal bij te wonen.

De Kadernota

Het eerste punt ter behandeling was de Kadernota. Deze is beleidsarm vanwege de coronacrisis. In zijn woordvoering heeft Pascal de nadruk gelegd op de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt: ‘Nu bedrijven door de coronacrisis in moeilijkheden komen en de economie aan het inzakken is, willen wij voorkomen dat mensen op straat komen te staan.’ Pascal hamerde er vooral op dat het college het belang van omscholing te zien in deze tijd en te kijken of er werkgelegenheid gecreëerd kan worden in de sectoren die de toekomst hebben, zoals recreatie en toerisme. Daarvoor is het belangrijk dat de gedeputeerden de koppelkansen die er zijn benutten. Soms betekent dat, dat er over de eigen portefeuille heen moet worden gekeken. Ook is samenwerking met gemeenten van belang. De Gedeputeerden Tjeerd van Dekken en IJzebrand Rijzebol waren het hierin met Pascal eens en zegden toe om te investeren in de arbeidsmarkt en werkgelegenheid en in de begroting uiteen te zetten hoe.

Verder ging Pascal in op een bericht uit de media, waarin de suggestie werd gewerkt dat er binnen de coalitie veel verschillende ideeën zouden zijn over hoe om te gaan met het coronafonds. Dat valt zeker mee, omdat veel dingen samen kunnen gaan. ‘Om de leefbaarheid van onze provincie te behouden dan wel te vergroten is voor ons werkgelegenheid een belangrijke factor. Maar dat geldt ook zeker voor het vergroten en behoud van cultuur. Dat dit bijdraagt bij een brede welvaart lijkt mij evident. Daarbij doen we wat we hebben afgesproken binnen ons coalitieakkoord en doen we de titel eer aan.’

Een inclusieve provincie

Hierna werden de Aanpak Ring Zuid, de Provinciale coronamaatregelen, het regio-advies over Net op zee, Zienswijze Ontwerpbesluiten winningsplan en mijnbouwinrichting Nedmag, en de Zienswijze vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021.

Het laatste bespreekpunt was ‘Een inclusieve provincie’. Op het initiatief van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren werd er een debat gevoerd over een motie die aandacht vroeg voor inclusie binnen de provincie. Romke Visser was mede indiener van deze motie. Uiteindelijk is de motie aangehouden na de toezeggingen van het college. Volgend jaar wordt er gekeken hoe het gegaan is, en dan komt de motie eventueel opnieuw in stemming.