Verkiezingen 2015

Oosterhaven schaatsen

Water is van iedereen

Onze meren, vaarten, beken en rivieren worden gebruikt om op te varen, in te zwemmen, het akkerland mee te bevloeien, drinkwater uit te winnen en om regenwater af te voeren. Iedereen heeft dus met water te maken en heeft er belang bij dat het schoon blijft, niet verspilt wordt maar ook niet over de kades en dijken stroomt. Er kan dus ook van alles mis gaan; overstroming, illegale lozing en ophoping van gewasbestrijdingsmiddelen en mest.

Waterschappen beheren het water en zorgen er voor dat niets mis gaat. Zij moeten ook initiatieven nemen om het water schoner, veiliger en toegankelijker voor iedereen te maken.

Daarom is het belangrijk dat er goede mensen in het bestuur komen die kennis van zaken hebben en schoon water, natuurontwikkeling en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan.

vissersop surfplanken in de Diepenring

Sterkste schouders de zwaarste lasten

geld

De Waterschappen heffen zelf belasting. Vroeger betaalden bedrijven en boeren de meeste belasting. Dat is allang niet meer zo. Alle inwoners en vooral mensen die een huis bezitten, betalen fors mee. Dat is logisch omdat de Waterschappen nu ook zorgen voor het zuiveren van het rioolwater en schoon water ook steeds belangrijker wordt voor bewoners van steden en dorpen. De balans dreigt echter door te slaan en het is belangrijk dat bedrijven en boeren die veel water gebruiken en ook op het oppervlakte water lozen evenredig mee blijven betalen. Hier moet het profijtbeginsel voor gelden.

Voor mensen met een minimum inkomen is er een kwijtscheldingsregeling. Deze regeling wordt binnen de waterschapsbesturen regelmatig ter discussie gesteld. Alweer een reden om er voor te zorgen dat de goede mensen in die besturen worden gekozen.

vijkver Noorderplantsoenzwemmende kinderen

Water is belangrijk voor de wijk

Het klimaat veranderd en heeft tot gevolg dat er meer regen valt. Hierdoor kan de riolering overbelast raken. Eigenlijk hoort regenwater niet thuis in het riool. Regenwater is schoon en dat kun je afvoeren via vijvers en beken die in de wijk gebruikt kunnen worden voor recreatie. Onze droom is dat er veel meer zwemwater in de wijken komt en dat ook de diepen in de stad veel schoner worden dan ze nu zijn. De Maren in het noorden van de provincie, de kanalen en vaarten in het oosten en de beken in het westen zijn al veel schoner dan ze geweest zijn maar dat kan nog veel beter. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je overal veilig kunt bootje varen, surfen of zwemmen. Daarom moet de strijd worden aangebonden tegen vervuiling door bedrijven, gewasbestrijdingsmiddelen en overbemesting. Blauwalg kan en moet worden uitgebannen.

dorpdorpsbijeenkomst

Centrum voor kennis over aardbevingsbestendige dijken

Gaswinning veroorzaakt veel ellende door de aardbevingen die daar het gevolg van zijn. Al onze dijken en kades moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. Dat is een hels karwij maar ook een uitdaging omdat veel kennis ontbreekt en moet worden opgebouwd. De noordelijk Waterschappen hebben al veel ervaring met de gevolgen van bodemdaling door gaswinning. Daarom moet het ontwikkelen van kennis over dijken die aardbevingen kunnen weerstaan niet worden overgelaten aan adviesbureaus uit het westen maar door de Waterschappen zelf worden opgepakt. Alle kosten worden door de NAM betaald en hiermee ontstaat veel hoogwaardige werkgelegenheid in onze provincie.

Drentse Aa

Deltaplan tegen klimaatverandering

Meer regen en een hogere zeespiegel vormen een bedreiging voor Nederland en zeker ook voor onze provincie. De zeedijken moeten worden versterkt en er moeten waterbergingen worden aangelegd.

Hogere dijken zijn niet langer de enige mogelijkheid. Bredere dijken waarop activiteiten plaats kunnen vinden maar ook buitendijkse natuurontwikkeling bieden meer veiligheid en zorgen voor meer natuur en bieden kansen voor recreatie.

Water langer vasthouden kan door de bovenloop van onze beken en rivieren, die in het verleden vaak zijn gekanaliseerd, weer te laten meanderen. Hierdoor ontstaan prachtige natuurgebieden. In het Westerkwartier zijn in de komende jaren waterbergingen nodig die zo worden aangelegd dat ze de ecologische hoofdstructuur versterken. Er ontstaat hierdoor een ononderbroken natuurgebied van het Fochtelooerveen tot het Lauwersmeergebied.

steiger San Carlosaan de Rio San Juan

Kennis delen

In Nederland is veel kennis over waterbeheer, waterzuivering, schoon drinkwater en natuurlijk de bescherming tegen overstromingen. De Waterschappen dragen die kennis internationaal uit om daarmee de Nederlandse economie te ondersteunen. Daarnaast brengen waterschappen hun kennis en ervaring in om de waterkwaliteit in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Noorderzijlvest zet zich in voor schoon drinkwater voor 2 plattelands steden in Zuid-Amerika. Eén van die plaatsen is San Carlos dat in het zuiden van Nicaragua ligt en waar de gemeente Groningen een stedenband mee heeft. Samen met het Waterbedrijf Groningen wordt een waterbeheerplan gemaakt voor het stroomgebied rond San Carlos en worden de mogelijkheden onderzocht om schoon drinkwater te winnen. Het accent ligt op kennisoverdracht en het opbouwen van een organisatie die zelfstandig het waterbeheer en de winning van drinkwater ter hand kan nemen. De EU betaald 80% van de kosten en de rest wordt gefinancierd door de Unie van Waterschappen.

Lees hier de volledige programma’s voor Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
Kijk hier voor een overzicht van de PvdA kandidaten.