‘Een draadloze stekkerdoos bestaat niet.’ Regionale Energie Strategie 1.0 – Woordvoering Statenvergadering

Vandaag besprak Provinciale Staten de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Richart Joling voerde namens onze fractie het woord.

Het nut en de noodzaak om in te stemmen met RES 1.0 staan voor de Partij van de Arbeid niet ter discussie. We moeten anders omgaan met onze energie. Zo kunnen wij aan onze kleinkinderen en hun (klein)kinderen een mooie en schone provincie, land en wereld doorgeven.

Draagvlak

Voor de PvdA is draagvlak voor de energietransitie erg belangrijk. Op dit moment ondervinden de inwoners hinder van de hoge windturbines rondom de N33. Er zijn inwoners met gezondheidsklachten door vibraties en geluidsoverlast. Hoewel de provincie niet direct het bevoegd gezag is, hebben wij wel als provincie belang bij draagvlak voor de energietransitie. Daarom vinden wij dat Gedeputeerde Staten een gesprek moet aangaan met het betreffende bevoegd gezag. In dit geval is dat de gemeente. Wij vragen GS om ons van de uitkomsten op de hoogte te houden.

Daarnaast ondervinden veel inwoners lichthinder van de windturbines. Deze grootschalige lichthinder heeft een schadelijk effect op de leefomgeving en het welbevinden van de mensen. Daarmee ondermijnt het het draagvlak voor windenergie. In Duitsland wordt deze vorm van lichthinder vrijwel geheel weggenomen door het wettelijk verplicht stellen van transponder- gestuurde verlichting. De Tweede Kamer heeft hierover al een motie aangenomen. Het IPO heeft aangegeven zich hiervoor in te zetten. Daarom vragen wij aan GS hier proactief in te acteren en PS van ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Participatie

Participatie van inwoners in energiecoöperaties moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor mensen met een smalle portemonnee. In de commissievergadering noemde het college dat er een mogelijk subsidie aan zit te komen voor deze doelgroep. Kan het college toezeggen dat er een subsidie komt voor deze doelgroep voor participatie in energiecoöperaties?

Met het eenvoudig isoleren van woningen valt ook nog veel winst te behalen. Woningcorporaties kunnen hier nog meer een rol in spelen. Maar ook het beter bekend maken van financiële stimulerende mogelijkheden kan hierbij helpen. Woningeigenaren moeten gewoonweg eenvoudiger informatie over subsidie kunnen vinden en subsidies kunnen aanvragen. Ook ziet de PvdA graag een uitbreiding van subsidiemogelijkheden voor mensen met een kleine portemonnee. Zit het college van GS hier mogelijkheden voor?

Netwerkcapaciteit

Een ander knelpunt is de netwerkcapaciteit, we kunnen hier niet vaak genoeg op aandringen. Als we meer energie in de vorm van elektriciteit gaan gebruiken dan moeten we het netwerk daarop aanpassen. Ik heb eerder al voorbeelden van duurzame projecten genoemd in mijn omgeving; zonnepanelen op het dak van de Regionale Scholen Gemeenschap Ter Apel en Sociale-werkvoorzieningsschap Wedeka, die niet uitgevoerd kunnen worden. Een draadloze stekkerdoos bestaat niet, daarom moet het college alles op alles zetten om bij de netwerkbeheerders te blijven aandringen op een spoedige oplossing.

Tot slot

De energietransitie zal veel werkgelegenheid opleveren, er zullen jongeren en ouderen moeten worden opgeleid of omgeschoold. Er zullen kansen komen voor mensen uit het doelgroepenregister en we zullen creativiteit nodig hebben. Voor ons is dit een essentieel onderdeel van de RES en wij zullen dit onderdeel met de nodige aandacht blijven volgen. Daar waar wij kansen zien willen we dit graag benutten. Gezien de grote ambities in de energietransitie is er veel werk te verzetten. Ook wat betreft het opleiden en omscholen van genoeg technisch personeel. Ziet college dat en hoe wordt kracht bij gezet?