Ruim baan voor Oost-Groningen

Aankomende mei is het twee jaar geleden dat we als Statenfractie met een motie de aanzet gaven tot een langjarige aanpak van de werkloosheid in Oost-Groningen. Het is mooi dat ons initiatief “Ruim baan voor Oost-Groningen”  nu breed wordt omarmd. Deed de SP het eerst nog af als een “PvdA-feestje”,de verkiezingen waren in aantocht,  nu staat die partij er –  samen met andere  partijen die hier een rol voor de overheid zien weggelegd – vol achter. Partijpolitiek en kinnesinne zijn ongepast; een brede coalitie van samenwerkingspartners is noodzakelijk. Wij zijn daar klaar voor.

Het Akkoord van Westerlee

Het Provinciebestuur kan namelijk een stevige rol vullen bij de gewenste, veelzijdige aanpak  die onder leiding van de zogenoemde Commissie Ruim baan voor Oost-Groningen (ook wel Commissie  van Zijl)  is ontwikkeld en met de betrokken overheden, vakbonden en instellingen verder handen en voeten moet krijgen.  Het Akkoord van Westerlee was en is een belangrijke eerste stap die nog in de vorige collegeperiode werd gezet en die na het nodige getouwtrek tussen de betrokken gemeenten eindelijk tot resultaat kan gaan leiden.

De twee bestaande SW-bedrijven in het gebied, Synergon en WEDEKA, worden afgebouwd en gaan samen op in een nieuwe, slagvaardiger organisatie voor zowel de zittende wsw-ers, beschut werk als ook andere doelgroepen van de Participatiewet. Omdat er in het gebied, bestaande uit zeven Groninger gemeenten en het Drentse Borger-Odoorn, een zeer groot aantal wsw-ers is en de arbeidmarkt weinig kans biedt op regulier werk voor deze mensen, is er voor de periode tot 2018 maximaal 18 miljoen euro extra ter beschikking gesteld. Dat geeft enig soulaas aan  de betrokken gemeenten die toch al zo weinig spek op de botten hebben.

Kop d’r veur

PlanvandeArbeidMaar er is meer nodig. De samenwerking van de betrokken gemeenten bij een uitvoeringsorganisatie is voor de participatiewet een belangrijke eerste stap. De tweede stap, het gezamenlijk ontwikkelen van kansen tot werkgelegenheid in het gebied en voor de inwoners van het gebied, wordt nu voorbereid op basis van het eindrapport van de Commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen Kop d’r Veur. Zonder beweging geen vooruitgang dat afgelopen december het licht zag. Met dit rapport wordt de in het Akkoord van Wersterlee afgesproken intergemeentelijke samenwerking nader ingevuld.

Het rapport wijst op de noodzaak om uit te gaan van eigen kracht en langdurige samenwerking van overheden, vakbonden en instellingen op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Omdat de geschiedenis leert dat de samenwerking en het vasthouden daarvan niet tot de sterkste punten van de betrokken gemeente behoren, zijn er twee externe regisseurs aangetrokken om alle betrokkenen bij de les te houden en resultaat te boeken. Dat zijn onze  partijgenoot Bert Middel (dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest) en Gerard Kremer (voorzitter MKB-Noord). Zij moeten ook toezien op het verder uitwerken van de speerpunten die in het rapport worden aangedragen.

Speerpunten

Op basis van een werkconferentie in april 2015 zijn er een aantal werkgroepen aan de slag gegaan, die tot de volgende speerpunten zijn gekomen, in het rapport “initiatieven” genoemd:

  1. De landbouwsector in Oost-Groningen moet zich meer richten op de regionale markt, in plaats van de wereldmarkt. Hiermee wil de commissie de sector economisch krachtiger en minder milieubelastend maken, en bovendien meer werkgelegenheid creëren.
  2. Met hulp van studenten wordt onderzocht of er een sociale onderneming opgericht kan worden die thuishulp, zorg en welzijnswerk aanbiedt. Niet alleen werkzoekenden worden zo vooruit geholpen, ook de problemen rondom de vergrijzing en krimp worden aangepakt.
  3. Oost-Groningen moet zich aansluiten bij Bouwplaats Noord, die werkzoekenden inzet voor werkzaamheden die te maken hebben met aardbevingsschade. Denk aan het herstellen, versterken en verduurzamen van woningen.
  4. Vanuit Duitsland zou uitvoerend werk voor laaggeschoolden naar Oost-Groningen gehaald kunnen worden.
  5. De regio kan aantrekkelijker gemaakt worden voor toeristen en dagjesmensen. De commissie wil in dat kader het ondernemerschap in de toeristische sector bevorderen en faciliteren.

Het eindrapport van de Commissie van Zijl noemt verder enkele belangrijke voorwaarden die nodig zijn om de projecten uit te voeren, zoals het gezamenlijk optrekken van gemeenten en provincie, snel internet, goede bereikbaarheid en financiële middelen.

De politiek op afstand?

Het is mooi dat er nu een aantal concrete initiatieven zijn voor ontwikkeling van het gebied. Rijk, provincie en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om samen met de sociale partners deze ontwikkelingsagenda verder uit te werken en, zeker zo belangrijk, praktisch handen en voeten te geven. Dat is de ware opgave, want goede plannen van de tekentafel halen en realiseren is het lastigste wat er is. Dat vergt geduld en volharding, bestuurlijk én politiek, waarbij goede projecten niet bij iedere verkiezing (op welk niveau ook) weer op de schop moeten worden genomen.

Ruim baan geven aan goede initiatieven vergt van ons politici het vermogen om de initiatiefnemers vertrouwen te schenken en te steunen waar mogelijk. Wij hebben als Statenfractie veel energie in deze ontwikkeling gestoken, die nu in verdere samenwerking met onze mensen in het gebied wordt belegd. Er is een “Taskforce Westerlee” opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van al onze fracties en wethouders uit het gebied, de Statenfractie en onze kamerleden John Kerstens, Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer. De uitstekend bezochte oprichtingsbijeenkomst was op 23 februari j.l. in Winschoten en krijgt binnenkort vervolg. Wordt vervolgd!