Ruimte voor ondernemen en scholing

De PvdA wil:

  • inzetten op de kenniseconomie in de Stad, bundeling van grootschalige bedrijvigheid in centrumstedelijke plaatsen en veel ontwikkelingsruimte voor zoals de energiesector in de Eemshaven en de chemie in Delfzijl

  • stimuleren van innovatie om onze economie sterker en schoner te maken, onder andere door het stichten van een kennisfaculteit Energie om onze toppositie in die sector te verbeteren.

  • Een vitale plattelandseconomie met ruimte voor ontwikkeling van het MKB, ZZP-ers en bijzondere aandacht voor de sectoren toerisme en recreatie in o.a. het Lauwersmeer, het Westerkwartier en Westerwolde.

  • niemand zonder diploma van school af!

  • projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarktvoor jongeren en langdurig werklozen verbeteren verder ondersteunen.

  • vakmanschap: een mobiele leermeester-brigade die bedrijven in de regio ondersteunt bij het opleiden van jongeren.

  • een kennisfaculteit Energie om onze toppositie in die sector te verbeteren.meer startfaciliteiten voor nieuwe innovatieve bedrijven (bijvoorbeeld in de vorm van een starterlening).

  • bij aanbestedingen willen we alleen met partijen in zee die ook stage- en leerwerkplekken aanbieden voor zowel scholieren als WSW-ers

Banen: ruimte voor ondernemen en scholing werkt
Een baan betekent deelnemen aan de samenleving.

Dit is voor de PvdA belangrijk. We heten niet voor niets ‘van de Arbeid’. In de afgelopen jaren heeft de werkgelegenheid in Groningen zich beter ontwikkeld dan het landelijke gemiddelde. Die lijn willen we doortrekken!

De rol van de provincie is vooral het scheppen van goede vestigingsvoorwaarden voor mensen en bedrijven. De PvdA kiest voor het verder verbeteren van de hoofdverkeersinfrastructuur en voor hoogwaardig openbaar vervoer. Snelle hoogwaardige verbindingen zijn belangrijk voor werknemers en werkgevers. De provinciale overheid moet een initiërende en een regisserende rol vervullen voor versterking, verbetering en spreiding van het onderwijs.

Verder willen we de in de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven versterken. We willen gezamenlijk voortijdige schooluitval voorkomen en zorgen voor voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken. We willen gezamenlijk investeren in onze jeugd. Dit voorkomt verspilling van menselijk kapitaal en een tekort aan vakmensen. Zo is bijvoorbeeld de zorg, zeker bij een vergrijzende bevolking, gebaat bij goed opgeleide mensen.

Veel kleinere bedrijven willen wel jongeren opleiden maar hebben niet altijd tijd en geld voor een “erkende leermeester”. Mobiele leermeesters kunnen deze kleinere bedrijven hierbij ondersteunen.

De PvdA maakt duidelijke keuzes.
Grootschalige economische ontwikkeling hoort thuis in de centrumstedelijke plaatsen (Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal, Delfzijl) en in de Eemshaven. Dit geldt voor: energie, chemie, scheepsbouw, agribusiness. Deze economische sectoren hebben de ruimte nodig.

In de plattelandsgebieden zetten we in op de ‘drie r-en’. Namelijk de ruimte, de rust en de rijke cultuurhistorie. Dit zijn de Groninger kwaliteiten die zich ook in banen vertalen namelijk in de recreatie, het toerisme, MKB-bedrijven en kleinschaliger vormen van zorg. Volgens de PvdA houden deze sectoren in de toekomst het platteland vitaal. Vrijkomende boerderijen kunnen prima door zzp’ers en of startende ondernemers worden gebruikt. Dit betekent overigens dat de infrastructuur het platteland up to date moet zijn.Internetverbindingen op het niveau van de glasvezelverbindingen zijn een voorwaarde om die kansen verder te benutten. Recreatie, toerisme en zorg, zzp’ers, kleine en middelgrote ondernemers zijn de groeisectoren die het de afgelopen jaren zeer goed hebben gedaan en die het platteland vitaal houden. De beste manier om werkloosheid te bestrijden is het creëren van werkgelegenheid.

Om onze toppositie op het gebied van energie verder te stimuleren zijn wij een voorstander van een kennisfaculteit Energie. Dit willen we in samenwerking met het bedrijfsleven.

De PvdA wil verder bijdragen aan het versterken van de kenniseconomie.
De positie van Groningen als internationale studentenstad. Zo zijn studenten en pas afgestudeerden vaak ‘in’ voor het starten van nieuwe innovatieve bedrijven. Daarnaast zijn er veel kansen als het gaat om grote projecten van kennisinstellingen zoals de Healthy Ageing. Wat banen moet opleveren voor lagere en hogere opgeleiden, in de Stad en in de regio.

Uitzendkrachten en zzp-ers hebben een belangrijk deel van de klappen, die zijn veroorzaakt door de kredietcrisis, opgevangen. Dit heeft bij de laatste groep geleid tot onzichtbare werkloosheid. De PvdA vindt dat ook voor beide groepen goede regelingen moeten komen, zodat zij niet opdraaien voor problemen die door anderen veroorzaakt zijn.

Het ondernemerschap van de Groninger willen we stimuleren en versterken.
Dit geldt vooral voor nieuwe, innovatieve, bedrijven.