Schouders eronder voor Westerlee

Afgelopen woensdag werd het rapport ‘Kört veur de Kop: een tussenbalans’ van de gebiedsregisseurs Middel en Kremer in Oost Groningen openbaar. De gebiedsregisseurs zijn in januari aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het akkoord van Westerlee. In hun tussenrapport komen zij met een pittige analyse van de situatie in Oost Groningen en scherpe aanbevelingen richting de betrokkenen.

Fractievoorzitter Eugenie Stolk
Fractievoorzitter Eugenie Stolk

Wij hebben ons de afgelopen jaren ingespannen om met een breed gedragen aanpak te komen voor de werkgelegenheidsproblemen in het algemeen en de problemen rond de sociale werkvoorziening in het bijzonder in Oost Groningen. Dit resulteerde in het akkoord van Westerlee, waarin partijen samen kwamen richting een oplossing en er 18 miljoen extra uit het rijk beschikbaar werd gesteld om de problemen aan te pakken.

Alle inspanningen mogen niet verloren gaan door bestuurlijk en partijpolitiek gedoe. Het akkoord van Westerlee was een doorbraak en we zijn het aan de inwoners verplicht om alle belemmeringen die de uitvoer in de weg staan weg te nemen: er liggen grote kansen voor de regio. Wij hebben het college gevraagd om met een oordeel te komen over de aanbevelingen van de gebiedsregisseurs.

2016-04-07 V Westerlee Kort veur de kop