Schriftelijke Vragen Lelylijn

Fractievoorzitter Pascal Roemers stelde afgelopen week schriftelijke vragen over de Lelylijn. Lees hier verder.


Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, 3 juli 2020

Betreft: Onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn

Geacht college,

Zoals gebleken uit het onderzoek “potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad”, die onder druk van de Tweede Kamer openbaar is gemaakt, biedt de Lelylijn grote kansen voor Noord Nederland. Er zijn voor op het spoor twee keuzes onderzocht, snelheidsverhoging op de bestaande lijn Zwolle- Leeuwarden/Groningen en de aanleg van de Lelylijn. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar een hoogwaardige busverbinding. Daaruit verwachten de onderzoekers dat de kosten tussen de twee keuzes op het spoor een vergelijkbare orde van grootte hebben. We zien dat de provincie Friesland enthousiast is. Naast de provincie Friesland is de gemeente Groningen  enthousiast en zien wij voor Groningen ook vele kansen. Zoals Bettina Bock van de RUG aangeeft in een artikel op RTV Noord kan de Lelylijn ervoor zorgdragen dat het krimpgebied sneller en beter bereikbaar is en daarmee het makkelijker wordt om te forenzen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:1. Is het college op de hoogte van het onderzoek ‘’potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad’’?2. Hoe ziet het college in het licht van dit onderzoek de kansen voor de Lelylijn en daarmee de goede en snelle bereikbaarheid van het Noorden? 3. Is de Gedeputeerde op de hoogte van de brief van de gemeente Groningen waarin zij steun geeft aan de Lelylijn?4. Is het college bereid om op dezelfde wijze steun aan de Lelylijn te geven zoals de gemeente Groningen dit heeft gedaan? Zo niet, zou u dit dan kunnen toelichten? 5. Is het college het met ons eens dat dit het moment is om via een krachtige noordelijke lobby voluit in te zetten op een spoedige realisatie van de Lelylijn? Zo niet, kan het college dit toelichten?6. Is het college op de hoogte van het artikel op RTV Noord waarin krimpprofessor Bettina Bock laat blijken voorstander te zijn van de Lelylijn?7. Kan het college zich ook vinden in haar redenatie? Zo niet, zou u dat kunnen toelichten?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers