Schriftelijke vragen PvdA Statenfractie over social return bij aanleg van De Blauwe Loper

Gisteren hebben Gert Engelkens en Pascal Roemers schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van social return bij de aanleg van De Blauwe Loper.

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Groningen, 10-04-2020
Betreft: Aanleg Blauwe Loper en Social Return

Geacht college,
Afgelopen januari is begonnen met de aanleg van De Blauwe Loper, de 800 meter lange fiets- en wandelbrug tussen Winschoten en Blauwestad. De aanleg van deze iconische brug kost 6,5 miljoen euro en daarvan zal 6 miljoen euro moeten worden opgehoest door de provincie. De Statenfractie van de Partij van de Arbeid heeft de tijdens bespreking van dit onderwerp in de Statencommissie Mobiliteit, economie en energie van 5 april 2017, het College nadrukkelijk gevraagd naar Social Return en uiteindelijk de toezegging gekregen dat dit deel uit gaat maken van de inkoop en aanbesteding van De Blauwe Loper.

Werkgevers, die zaken met overheden doen, worden via Social Return geprikkeld om werkkansen en competentie-ontwikkeling te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In Oost-Groningen liggen de banen helaas niet voor het oprapen en daarom moeten alle kansen worden aangegrepen om de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt meer perspectief te bieden. Het College heeft middels de Kadernota Groningen@Work aangegeven hier werk van te willen maken. Bovendien heeft de provincie in haar eigen “Inkoop -en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen” met zichzelf afgesproken, daar waar mogelijk Social Return toe te passen.

Vandaar de volgende vragen aan het College:

1. Zijn er door het College sociale voorwaarden en eisen gesteld bij de inkoop en aanbesteding van het project De Blauwe Loper?

2. Zijn er met de aannemer van de Blauwe Loper afspraken gemaakt over Social Return? Zo ja, welke zijn deze?

3. Zijn/worden er werkplekken gecreëerd via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en hoeveel?

4. Zijn/worden er werkplekken gecreëerd voor mensen vanuit de Oost-Groningse werkvoorzieningsschappen en hoeveel?

5. Zijn/worden er werkplekken gecreëerd voor overige werkzoekenden (UWV en Participatiewet) en hoeveel?

6. Volgens het “Inkoop en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen” zou er bij projecten met een opdrachtsom van meer dan 1 miljoen euro, zeven procent van de totale loonsom moeten worden ingezet voor Social Return. Is dit bij de aanleg van De Blauwe Loper ook gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Tot zover,

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Gert Engelkens en Pascal Roemers