Schriftelijke Woordvoeringen Statencommissie 6 mei

Lees hier de schriftelijke woordvoeringen van Richart en Isolde terug.

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, Datum 19-05-2020

Betreft: Voordracht De Groningse Klimaatagenda 2030

Voorzitter,

De fractie van de PvdA heeft de Klimaatagenda voor 2030 ontvangen. Met dit Klimaatagenda willen wij voor onze provincie Groningen een uitvoering geven aan de reductie van 49% van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Wij zijn blij dat de Klimaatagenda ter bespreking voor ligt, zodat we zo snel mogelijk vaart kunnen maken met het terugdringen van het broeikasgasuitstoot. Zodat we onze provincie, land, wereld ook leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een aantal punten zijn voor de PvdA belangrijk om extra te benadrukken;

In het stuk staat dat de rekening eerlijk moet worden verdeeld. Voor de PvdA betekent eerlijk delen, dat de zwaarste vervuilers het meeste gaan betalen. Het kan niet zo zijn dat de rekening onevenredig zwaar wordt neergelegd bij de gewone burger.

Wat betreft de participatie in groene Energie, de Partij van de Arbeid ziet graag dat de lage en middeninkomens  aan de ontwikkeling kunnen deelnemen en er baat bij hebben. Vraag 1: Kan er in de uitvoering rekening worden gehouden met financieringsmogelijkheden?

Verder vinden wij het belangrijk om de inwoners en het MKB in de energietransitie te ondersteunen, wij denken dat er te weinig zicht is op besparingsmogelijkheden.  Bij de uitvoering zou een provinciaal informatiepunt en een brede energietransitie-campagne kunnen helpen. Ook ziet de PvdA graag dat alle inwoners een gratis informatiepakket ontvangen met praktische tips. Voor besparingsmogelijkheden zijn subsidies dan het rijk beschikbaar, vaak zijn deze niet afdoende daarom ziet de PvdA graag dat de provincie subsidies van het rijk gaat aanvullen voor mensen met een kleine portemonnee, omdat zij vaker  in energiearmoede leven. Vraag2: Is het college bereid voor deze specifieke groep inwoners een aanvullende subsidie aan te bieden zodat besparingsmogelijkheden geconcretiseerd kunnen worden?

In het stuk wordt gesproken over het verduurzamen van intensieve veehouderij. De uitvoering zal erg ingewikkeld worden, omdat intensive veehouderij en duurzaam moeilijk samen gaan. We zullen deze uitvoering met interesse gaan volgen.

De klimaatverandering gaat gepaard met extremen, perioden van droogte en perioden van extreem veel regen. We zullen daarom slim moeten omgaan met watervoorraden bij perioden van droogte en afvoer van water bij extreem veel water en de stijging van het zeeniveau. In de uitvoering zal dit extra aandacht vragen en zal het belangrijk worden zo veel mogelijk samen te werken met de waterschappen en deskundigen. 

Tot zo ver onze eerste termijn.

In afwachting van uw beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Namens Statenfractie van de Partij van de Arbeid
Richart Joling

Betreft:  Brief Opstarten Provinciale Coördinatieregeling (PCR) en opstellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) windpark Eemshaven-West

Geacht college,

Naar aanleiding van agendapunt A.02 wil de fractie van de Partij van de Arbeid het college enkele vragen stellen:

  • Zijn er verschillen voor de aanvrager van de vergunning nu de provincie bevoegd gezag is (geworden) in plaats van het rijk. Met andere woorden kan dit voor de aanvrager een reden zijn geweest om het perceel op te delen in twee delen?
  • Wordt PS gedurende het traject op de hoogte gehouden van het verloop van het participatietraject?
  • Heeft het rekenkamerrapport dat in deze ook in deze commissievergadering geagendeerd is invloed op de aanpak van de participatie ten aanzien van windpark Eemshaven-West? Hoe worden in dit geval de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport uitgevoerd en worden toch de participatiemogelijkheden voor omwonenden gewaarborgd?

In afwachting van uw beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Isolde den Haring

Betreft: Voordracht rapport Noordelijke Rekenkamer ‘Verdeling onder hoogspanning’

Geacht college,

In 2013 is er door de rekenkamer een rapport gemaakt waarin geadviseerd werd om meer aandacht te besteden aan participatie door de omgeving bij de aanleg van wind- en zonneparken. Het is goed om te zien dat het college dit advies serieus opgepakt heeft, maar de uitvoering blijkt lastig. Daarom heeft de fractie van de Partij van de Arbeid enkele vragen aan het college:

  • Kan het college de conclusies uit het rapport onderschrijven en zal zij derhalve de aanbevelingen opvolgen? Zo ja, kan de gedeputeerde dan ook aangeven welke van de verschillende opties die in sommige aanbevelingen worden genoemd als het meest wenselijk worden gezien en waarom?
  • Door de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede kamer is aan de Minister de vraag gesteld of die het ook wenselijk vindt dat er een wet komt waarin participatie van de omgeving bij de aanleg van wind- en zonneparken wordt geregeld. Zo’n wet is er in Denemarken al. Gaat het college hier ook actief op inzetten richting de minister en zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken?

In afwachting van uw beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Isolde den Haring

Betreft: Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden

Geacht college,

Ten aanzien van agendapunt A.04 heeft de Partij van de Arbeid fractie slechts een vraag:

  • De keuze ligt voor welk tracé de kabel zal volgen die de energie van windpark Gemini op de Noordzee aan land moet brengen. Hierbij zijn er drie locaties aangewezen waar het station geplaatst kan worden. Graag zouden wij wat meer informatie van het college willen ontvangen over de warmte die het station produceert en in hoeverre die warmte op de locatie Vierverlaten, dan wel de locatie Eemshaven benut kan worden.

In afwachting van uw beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Isolde den Haring