Schriftelijke woordvoeringen Statencommissie 20 mei en 3 juni

Lees hier de schriftelijke woordvoeringen van Isolde, Richart en Pascal terug

Betreft: Voordracht Verstrekken converteerbare hybride aandeelhouderslening aan Enexis

Geacht college,

Wij hebben het voorstel voor het verstrekken van een aandeelhouders lening aan Enexis gelezen. In het stuk wordt helder uiteengezet op welke wijze aan de eerder door PS gestelde kaders wordt voldaan. De PvdA fractie vindt het een goed voorstel en heeft er dan ook geen vragen over.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Isolde Den Haring

Betreft: Brief Ter kennisgeving het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid

Geacht college,

Hartelijk dank voor de kennisgeving van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023

Op 18 december hebben wij als Provinciale Staten gedebatteerd over de kaders van het uitvoeringsprogramma. De Partij van de Arbeid is blij met het Uitvoeringsprogramma, de Sociaal Democratische beginselen vinden wij hierin terug en daar zijn we als fractie trots op. Wel maken wij ons zorgen over de uitvoering, in tijden van de coronacrisis. Dit was niet voorzien op 18 december en veel leefbaarheidsprojecten staan hierdoor mogelijkerwijs onder druk. Kan het college ons hierover zodra er informatie beschikbaar is informeren?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Richart Joling

Betreft: Brief Voortgang aanleg snel internet in de provincie Groningen (Statencommissie 3 juni)

Wij hebben van het college een brief ontvangen over de stand van zaken Snel Internet Groningen. Waarvoor dank.Zowel uit de brief, als ook uit de provincie krijgen wij signalen dat de uitrol van snel internet traag verloopt. Wij maken ons hier zorgen over. Wij hebben nog een aantal vragen;

A) In de brief spreekt het college over, kosten technisch kan niet iedereen in het buitengebied worden aangesloten.
Vraag 1: Hoeveel inwoners zijn niet aangesloten om deze reden?
Vraag 2: Waarom kunnen deze inwoners niet worden aangesloten?
Vraag 3: Zijn er geen alternatieven voorhanden, zoals 4G/5G?

B) Door Corona liggen de huisbezoeken voor snel internet stil. Pas in januari 2021 zal dit mogelijk weer worden opgepakt.
Vraag 1: Waarom kan dit niet eerder met 1,5meter inachtneming?

C) College geeft aan dit dossier kritisch te zullen blijven volgen
Vraag 1: Welke instrumenten heeft/gebruikt het college om dit dossier kritisch te blijven volgen?

In afwachting van uw beantwoording,
Namens de PvdA Statenfractie
Richart Joling

Betreft: Voordracht Opgave, scope en kaders voor de verkenning van Aanpak Ring West

Voorzitter,

Het ene ambitieuze plan is nog niet afgerond of het volgende staat ons te wachten. Wij denken ook terecht. De doorstroming van vervoer in en rondom de stad Groningen kan beter. De ontwikkeling en deze voorverkenning van de Ring West is hier een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd hebben we de zuidelijke ringweg nog scherp voor de bril en is het nog niet bekend wat hiervan de financiële consequenties zijn. Omdat deze voorverkenning een beeld geeft wat de mogelijkheden zijn, willen wij als PvdA de gedeputeerde ook wat meegeven.

Wij zijn voorstander van een ongedeelde stad. Kijkend naar de omgevingsvisie van de gemeente Groningen houdt dat in dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Dat betekent dat naar ons oordeel wijken niet moeten worden afgesloten maar met elkaar verbonden moeten blijven. De verkenning biedt daar zeker mogelijkheden voor. In het rapport wordt hier ook aandacht aan gegeven en is  geschreven dat het de opgave is om het gebied vanaf Vinkhuizen tot aan Paddepoel als samenhangend geheel te ontwerpen. Tegelijkertijd zien we de ambities versus de kosten die gemaakt gaan worden. En wellicht de kansen die we nu laten liggen.

Voorzitter, daarom voor nu eerst de volgende vragen:

  1. In hoeverre zijn de kosten realistisch en daarmee de haalbaarheid van het budget wat wordt voorgelegd? De range is enorm.
  2. In het coalitieakkoord hebben wij als coalitie aangegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te kijken naar de haalbaarheid van een treinstation op Zernike. Is het nu geen goed moment om dit onderzoek te starten? Waarom wachten tot de regionale mobiliteitsvisie? Dit zou kunnen helpen met de keuzes die we de komende periode gaan maken. Ziet de Gedeputeerde dit ook zo? Zo niet waarom zou de gedeputeerde willen wachten? Het zou naar ons idee zonde zijn als een mogelijk spoor de westelijke ringweg in de wielen rijdt of andersom. Wij horen graag hoe de gedeputeerde dit ziet.
  3. Hoe worden wij door het college meegenomen in het vervolgproces? Kan de gedeputeerde hier op reageren?
  4. Als PvdA vinden wij duurzaamheid in al haar facetten belangrijk, maar is de gedeputeerde ook bewust van de sociale kant van deze ontwikkeling? In hoeverre wordt rekening gehouden met de menselijke maat. Hoe ziet de gedeputeerde dit?
  5. In de trendanalyse van de gemeente Groningen zien we de opmars van o.a. de e-bike etc. en gaan ze best ver in de mogelijkheden voor de toekomst, maar hoe verhoudt die zich met de snelheid van de ontwikkeling op het gebied van mobiliteit voor de toekomst nu? De effecten van corona op het thuiswerken en de tijd wanneer het project wordt uitgevoerd (2025-2035) in relatie tot het rapport dat dateert uit 2016. Wordt er met de gemeente Groningen gesproken over een mogelijke herijking van deze analyse en vindt de gedeputeerde dit noodzakelijk of is deze analyse voor de gedeputeerde betrouwbaar genoeg voor de periode tot oplevering van het project Ring West in 2035 en het gebruik daarna?

Tot zover de eerste termijn voorzitter.

Wij wachten de reactie van de gedeputeerde af.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Pascal Roemers

Betreft: Voordracht Doorgaande route Leens-Ulrum-Wehe-den Hoorn

Voorzitter,

Met grote tevredenheid hebben wij de voordracht gelezen. We vinden het mooi om te lezen dat er veel aandacht is geschonken aan wat de dorpen willen en dat er op basis van ervaringen van de bewoners en de behartigers samen is gewekt aan een goede oplossing. Goed om te zien dat ambtenaren en omgeving op deze manier een plan hebben ontwikkeld met draagvlak. Deze vorm van participeren zien wij dan ook graag. De brieven die in de bijlagen zitten, bevestigen dit ook. Complimenten voor de werkwijze.

Onze technische vragen zijn beantwoord. We houden het hierbij.

Dank voorzitter

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Pascal Roemers