Schriftelijke woordvoeringen Statenfractie statencommissie 22 april

Lees hier de schriftelijke woordvoeringen van de van de verschillende fractieleden terug.

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, Datum 05-05-2020

Betreft: Adviestraject in aanloop naar (ontwerp)vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Geacht college,

Het HRA-model is een globaal model gebaseerd op veel aannames, het is dan ook bedoeld voor een eerste prioriteitsstelling tav de inspecties en versterkingsadviezen. Wanneer het daarvoor gebruikt wordt is dat natuurlijk prima, maar er moet voor gewaakt worden dat er niet teveel waarde aan de uitkomsten gehecht wordt omdat er daarvoor teveel aannames gedaan worden. Daarnaast moet het HRA-model niet leiden tot een versnipperde aanpak van de versterking, maar moet een gebiedsgerichte aanpak mogelijk blijven omdat alleen op die manier een gebied geüpgraded kan worden. Met name voor gemeenten is deze gebiedsgerichte aanpak zeer van belang.

Tot nu toe was de afspraak dat door de HRA alleen gebouwen werden toegevoegd aan de prioriteitenlijst. Een gebouw werd daar nooit van af gehaald, ook al kwam dat gebouw in een nieuwere HRA-berekening niet meer hoog in de prioritering. Het is belangrijk dat hieraan wordt vastgehouden omdat onze inwoners anders niet meer weten waar zij aan toe zijn.

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens Statenfractie van de Partij van de Arbeid

Isolde Den Haring


Betreft: Voordracht Realisatiebesluit Doorfietsroute Groningen-Leek, 25 februari

Geacht college,

Het zal niet als een verrassing klinken, maar als PvdA zijn wij blij met de ontwikkelingen en dat we nu in de commissie het kunnen hebben over de realisatie van de doorfietsroute tussen Groningen en Leek. Wij willen als PvdA immers zeker zijn dat iedereen op een goede manier naar zijn werk, school kan gaan of in zijn vrije tijd kan genieten van de prachtige omgeving. De presentatie tijdens de technische sessie was helder. Tegelijkertijd zien we dat dit traject ook nog wel even gaat duren en al duurt. Daarnaast hebben we nog niet alle grondposities. Dit kan wellicht in de planning nog een rol gaan spelen. In de voordracht gaat het college hier vooralsnog niet vanuit. Wij zullen dit op de voet volgen. 

De ontwikkelingen op fietsgebied hebben niet stilgestaan. Dat heeft u ook geconstateerd. Door de ontwikkelingen zijn er niet alleen meer fietsen, maar gaan die ook nog eens sneller. Dat betekent iets voor de veiligheid. Die veiligheid vinden wij hier nog wat onderbelicht.  Tijdens de technische sessie heeft de PvdA gevraagd om de rollen om te draaien. Dat de automobilist te gast is en niet de fietser. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met civieltechnische oplossingen, maar kan ook optisch. Dat kan door het te gaan inrichten als een fietsstraat, maar het kan ook door de fietsstroken langs de weg breder te maken dan normaal waardoor het wegdek voor de automobilist optisch smaller is. 

In de stukken zien we dat Oostwold als dorp goed is meegenomen en er veelvuldig overleg is geweest. Dit heeft geresulteerd in een consensus over de fietsroute en daarmee een aangepast fietstracé. Dat is hartstikke mooi. We hebben, mede gelet op de brief van dorpsbelangen uit Lettelbert, waarin zij pleiten voor verlegging van de fietsroute naar de westzijde van de bebouwing langs het Lettelberterdiep, t.b.v. veiligheid van zowel fietsers als van bezoekers van het watersportcentrum, dorpshuis Lettelbert en het natuurkampeerterrein Lettelbert niet het idee dat zij op dezelfde wijze zijn meegenomen.

Voorzitter, wij hebben daarom een aantal vragen: 1. Wat vindt de gedeputeerde van de gedachte dat de automobilist te gast is op de Hoofdstraat Lettelbert-Leek, mede vanuit de gedachte zoals hierboven is beschreven en niet alleen de aanlanding Leek via de Hoofdstraat Midwolde en Lettelbert? 2. Wij weten dat het vooral om een gevoel van onveiligheid gaat bij de mensen, maar soms is het ook belangrijk om dat onveilige gevoel weg te nemen.  Is de gedeputeerde bereid om dit mee te nemen in de gesprekken met de gemeente Westerkwartier? 3. In hoeverre is er gesproken met dorpsbelangen van Lettelbert over de doorfietsroute? 4. Kan de gedeputeerde toezeggen dat zij in gesprek gaat met dorpsbelangen van Lettelbert over hun pleidooi om te praten over de verlegging en wellicht te komen tot een gezamenlijke oplossing zoals dat ook is gelukt in Oostwold? 5. In de planning geeft u aan dat u voor een deel nog grond moet aankopen. In hoeverre ziet u dat als een risico in de totale uitvoering. 

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers

Betreft: Voordracht Verkeersknoop Winschoten – A7 Blauwe Roos

Geacht college,

Winschoten een stad in Oost Groningen met twee op- en afritten langs de A7. Beiden met een brugverbinding. Kortom tijdens de spits en tijdens het opengaan van de bruggen gedoe en drukte: files. De problematiek duurt inmiddels al jaren en waar het nu eindelijk lijkt dat er een goede oplossing voor komt. Zoals in het coalitieakkoord is gemeld willen we de doorstromingsproblematiek aanpakken. Die mogelijke oplossing ligt nu voor. Wij kunnen ons vinden om niet te kiezen voor scenario 3, maar voor een combinatie van scenario 1 en 2. 

Voorzitter, wij hebben de volgende vragen: 1. Met het nemen van de no-regret maatregelen, grijp je eigenlijk twee keer in. Dat betekent twee keer overlast voor de mensen die gebruik maken van deze rotondes. Na aanleg van de no-regret maatregelen zal een evaluatie worden uitgevoerd. Het woon-werkverkeer heeft echter wel tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Wanneer gaat de gedeputeerde evalueren? Hoe lang gaat deze evaluatie duren? Zijn de kosten voor de evaluatie al meegenomen in de dekking?  2. Bij het opstellen van het bereikbaarheidsplan zou je met relatief kleine ingrepen ook het verkeer beter kunnen begeleiden (bijvoorbeeld een eerdere afslag bij drukte vanaf Groningen). Is er al meer zicht op wanneer dit plan opgesteld gaat worden en op welke manier?

Tot slot

Direct omwonenden zijn geïnformeerd over het verkeersonderzoek en de benoemde scenario’s. Dat is mooi om te horen. Tegelijkertijd horen we geluiden dat de communicatie richting gemeente wel wat beter kan. Laat zien wat de oplossing is en neem iedereen zoveel mogelijk mee.

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers

Betreft: Brief PS-rapportage T3-2019 Aanpak Ring Zuid, 12 februari

Geacht college,

Het is alweer enige tijd geleden dat we de kwartaalrapportage hebben ontvangen. De nieuwe rapportage zal dan ook niet meer lang op zich laten wachten. We weten allemaal waarom het langer heeft geduurd. Het is goed om te lezen dat veel zaken nu volgens de nieuwe planning goed blijven lopen en belangrijk om te constateren dat n.a.v. onze technische sessie het coronavirus  niet zal leiden tot een extra vertraging, maar dat er op slimme manieren wordt gekeken hoe je kunt schuiven in de werkzaamheden. Als PvdA vinden wij het van belang dat de financiën binnen de gestelde kaders blijven en dat de gewijzigde planning loopt zoals de bedoeling is. Zolang de financiële consequenties nog niet in beeld zijn en wie nu welk aandeel moet gaan betalen blijft dit voor de PvdA een zorg. We hebben begrepen dat naast de verdiepte ligging er daarnaast nog twee cruciale deelprojecten, namelijk het Verkeersplein en het Julianaplein, zijn die in de planning en in de financiën mogelijk nog wat roet in het eten kunnen gaan gooien.

Daarom, hebben wij de volgende vragen: 1. Hoe gaan de gesprekken over het financiële plaatje? a. Zijn dit constructieve gesprekken en zo ja waar blijkt dit uit?b. Heeft de gedeputeerde ook het idee dat er stappen worden gemaakt? Kan de gedeputeerde ons misschien een beetje meenemen? 2. In mijn woordvoeringen hebben wij als PvdA  altijd aangegeven dat het venijn hem in de staart zit. Wij zouden graag willen weten in hoeverre de risico’s in beeld zijn die er mogelijk nog komen. Tijdens de technische sessie is ambtelijk aangeven dat de deelprojecten Vrijheidsplein en het deelproject Julianaplein nog mogelijke risico’s kunnen bevatten. Is bekend, op basis van een risicoanalyse welke risico’s dit zijn? Is er al een inschatting wat dit mogelijk kan doen met de planning en de financiën en in hoeverre wordt dit meegenomen in de gesprekken die nu gaande zijn?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers

Betreft: Brief Stand van zaken Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Geacht college,

Het moment dat we nog echt wat kunnen meegeven in deze voordracht is een gepasseerd station. Het is goed te lezen dat er nu voortvarend wordt gewerkt om het spoor nu daadwerkelijk aan te leggen. Tegelijk zien we dat Prorail blijkbaar niet flexibel mee wil of kan werken om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de reizigers.

Voorzitter wij hebben toch een paar vragen: 1. In hoeverre is er rekening gehouden voor mogelijk een nieuw station aan de Suikerzijde? 2. Wat wordt de gemeenschappelijke lobby voor de volledige verdubbeling van het spoor Groningen-Leeuwarden?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers


Betreft: Voordracht Over SNN Jaarstukken 2019, gewijzigde SNN Begroting 2020 en SNN Begroting 2021

Geacht college,

Wij kunnen de voordracht steunen, maar vragen het college zich maximaal in te spannen om SNN als krachtige lobby-, ontwikkelings- en uitvoeringsorganisatie overeind te houden. Deelt het college deze ambitie en, zo ja, welke mogelijkheden heeft het om daaraan gestrand te (helpen) doen?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Romke Visser


Betreft: Voordracht ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 OV-bureau en landelijk convenant Sociale Veiligheid 2020-2025.

Voordracht Over (de zienswijze op) de Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.

Voordracht Over (de zienswijze op) de Ontwerp Programmabegroting 2021 en de eerste begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander.

Voordracht Over de (zienswijze op de) Programmabegroting 2021 en de Jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports.

Geacht college,

De PvdA Statenfractie stemt alles overziende en bij herhaling (her)overwegende, zonder wensen en/of bedenkingen met deze voordrachten in.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Romke Visser

Betreft: Voordracht Rekening 2019 en de 4e wijziging van de Begroting 2020

Geacht college, 

Pag 1: Op basis van de GREX Blauwestad 2020 verlagen wij de voorziening Blauwestad met 5.887.000 Euro. Wij stellen voor hiervan 3.970.000 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen, specifiek geoormerkt toekomstige marketingkosten 

Vraag: Zijn deze 3.970.00 Euro aan marketingkosten, gelijk aan het oorspronkelijke bedrag wat voor marketing voor een periode van 20 jaar was gereserveerd, toen deze nog onderdeel uitmaakten van de grondexploitatie, of hebben we hier indirect te maken met een aanpassing, dan wel wijziging van het budget marketingkosten Blauwestad?

Zo ja, wat was dan het oorspronkelijke budget marketingkosten en kunnen we inzicht krijgen in de besteding van dit budget inzake het afgelopen jaar (en voorgaande jaren)? 

Idem Voordracht/ samenvatting:

Pag 11: Door de aangescherpte criteria voor het overboeken kan van de voor 10,2 MLN Euro aan ingediende overboekingsvoorstellen een bedrag van 1 MLN integraal worden afgewogen bij de herijking als onderdeel van de strategische verkenning 

Vraag: De 9,2 MLN aan wel gehonoreerde  overboekingsvoorstellen zijn inzichtelijk gemaakt en maken deel uit van de bestemmingsvoorstellen. Maar de 1 MLN aan niet-gehonoreerde overboekingvoorstellen worden (voor zover wij het kunnen overzien) niet met ons gedeeld. Kunnen we een overzicht krijgen van deze niet-gehonoreerde overboekingsvoorstellen?    

De Rekening 2019:

Pag 15: Er zijn 5 subsidies verleend voor de uitvoering van detailhandelvisies in o.a. Haren, Leek en Veendam

Vraag: Welke 2 plaatsen worden hier niet vermeld?

Pag 19: In 2015 waren in de provincie Groningen geen oppervlaktewateren met de waardering “goed”

Opmerking/ vraag: Dit is een terugkerend fenomeen. Geen indicatoren, dus geen uitsluitsel of de kwaliteit van het oppervlaktewater daadwerkelijk in 2019 is verbeterd. Zouden we op z’n minst een overzicht kunnen krijgen van wat de provincie en de waterschappen in 2019 hebben gedaan om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren (dit ook naar aanleiding van een toezegging op een PvdA Motie uit 2015: “Zwemmen in de Groninger Diepenring). Bij voorbaat dank 

Pag 33: Eind 2016 zijn 6 dorpen/ wijken uitgekozen die wij helpen om energieneutraal te worden. Dit is een meerjarenproces waar nu de eerste stappen in zijn gezet

Opmerking/vraag: Welke stappen zijn gezet en welke rol heeft de provincie hierin gespeeld?

Pag 34: Energiebesparing bij bedrijven. Elf van de twaalf gemeenten doen mee aan het toezichtproject waardoor in 2018 en2019 in totaal bijna 700 bedrijven zijn bezocht door een gespecialiseerde toezichthouder

Vraag: Welke gemeente doet niet mee en waarom niet? 

Pag 37: In 2019 is op een andere wijze in de financiering van de maatschappelijke instellingen, ondersteuning en betrokkenheid in het gaswinningsdossier voorzien

Vraag: Hoe gaat de financiering nu dan?

Pag 54: De projecten Kleirijperij en Dubbele Dijk zijn vertraagd. Vertraging kleirijperij is vanwege problemen met de aannemer

Vraag: Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen van deze problemen, voor dit mooie innovatieve project? 

Pag 68: Het geven van voorlichting over afleiding in het verkeer en alcohol op straat en op festivals. Ingezet werd op 35.000 deelnemers, het werkelijke aantal is uiteindelijk 29.000 deelnemers geworden

Opmerking: Op zich geen slecht resultaat, maar de doelstelling is niet bereikt. Waarom jezelf dan wel de waardering “groen” geven?

Pag 72: De proef met zelfrijdend vervoer is opnieuw verlengd (we weten inmiddels dat na de zomer dit project stopt)

Vraag: Wat zijn de bevindingen tot nu toe? 

Pag 81: Of de regeling Regionale Investeringssteun Groningen wordt voortgezet is afhankelijk van het akkoord over het Nationaal Programma

Vraag: Wat voor akkoord? Wat wordt hier nu precies bedoeld? 

Pag 84: Uitvoeren programma Groningen@work, programma Economie en Arbeidsmarkt. Via de industrie-agenda hebben wij input geleverd voor onder meer het Nationaal Programma Groningen. De eerste 50 MLN is inmiddels ontvangen!

Vraag: Welke 50 MLN en voor wat? En blijkbaar is er zicht op meerdere 50 MLN-en? Graag uitleg

Pag 86: Jaarlijkse groei werkgelegenheid in Groningen

Vraag/ opmerking: De gevolgen van de coronacrisis zijn in deze Rekening niet meegenomen. Waarom dan wel inzetten op veel lagere streefwaarden inzake groei werkgelegenheid in onze provincie?

Zeker als je deze vergelijkt met de steeds maar stijgende realisatiewaarden van de afgelopen jaren? Kortom: Van waar deze bijstelling van de ambitie? 

Pag 89: Voortzetten realiseren snel internet voor de hele provincie

Opmerking: De voortgang is “op groen” gezet. Is het wel reëel en wel fair om het zo te brengen? Op pagina 137 wordt ons nota bene gemeld dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen, en de praktijk wijst dat ook uit. Eind 2019 zou de hele provincie zijn voorzien, maar heel wat gemeenten wachten nog op haar beurt

Vraag: Hoeveel huizen en bedrijven zijn in 2019 daadwerkelijk aangesloten, maar ook in de jaren daarvoor?

En wat is de ambitie voor het komende jaar en de komende jaren en wanneer is de hele provincie voorzien van snel internet?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens Statenfractie van de Partij van de Arbeid

Gert Engelkens