Schriftelijke woordvoeringen Statenfractie Statencommissie 9 april

De afgelopen week sloot de eerste schriftelijke ronde van de Statencommissie van 9 april. Lees hier de schriftelijke woordvoeringen van Gert Engelkens namens de fractie terug.

Het betreft hier alleen de punten uit de Statencommissie van 9 april waar een uitgebreide reactie op is gegeven.  De fractie heeft aangeven met de overige voordrachten uit deze Statencommissie . De overige brieven van het College en de brieven van derden zijn voor kennisgeving aangenomen. Klik hier voor de volledige agenda van de Statencommissie, met de schriftelijke reacties van alle fracties.

Betreft: Brieven Gedeputeerde Staten inzake corona, 10 maart en 27 maart

Geacht college,
Het College informeert ons -middels deze twee brieven- over de maatregelen die ze inmiddels heeft genomen en in voorbereiding heeft ten aanzien van de coronacrisis. Het uitgangspunt voor het College is prioriteit geven aan maatregelen die binnen bevoegdheden van het College zitten. “Een groot deel van het Groningse openbare leven ligt stil. Daarom ontstaan financiële en economische problemen. Het Rijk heeft zeer uitgebreide steunmaatregelen afgekondigd en een noodfonds ingesteld. De inspanningen van het College zijn aanvullend aan deze maatregelen”, aldus het College. De PvdA Statenfractie kan zich hier (op dit moment) in vinden. De brief van 27 maart roept bij ons echter wel een aantal vragen op.

Inzake de inspanningen van het College: College: “Binnen de provinciale beleidsvelden richten wij onze inspanningen op de gevolgen die de coronacrisis heeft in de verschillende sectoren”. Vraag: Waar moeten we aan denken? Welke sectoren? En wat voor inspanningen?

Het College zegt inspanningen te leveren om daar waar de maatschappelijke noden hoog zijn, ondersteuning te verlenen, door het beschikbaar stellen van mens en materiaal. Vraag: Waar moeten we aan denken? Wie en wat zijn of (zullen) worden ondersteund?

Maatregelen: Bij infrastructurele werkzaamheden kijkt het College heel expliciet naar het naar voren halen van planningen waardoor bedrijven aan het werk kunnen blijven en over de volle breedte wordt onderzocht of projecten versneld kunnen worden ingevoerd. Vraag: Kunnen er projecten versneld worden uitgevoerd? Zo ja, welke?

Het College onderzoekt de mogelijkheid voor een specifieke subsidie voor stichtingen en kleine ondernemingen die inkomensverlies leiden Vraag: Hoe staat het hiermee?

Het College heeft intensief contact met haar partners (gemeenten, werkgevers etc.) over de gevolgen van de coronacrisis, onder andere om te kunnen monitoren of de afgekondigde rijksmaatregelen effectief in de provincie ten uitvoer komen. Vraag: Wat zijn de indrukken en reacties? Wat zijn de belemmeringen en of knelpunten?  Wat kan de provincie doen om deze weg te nemen?

Algemeen: De maatschappelijke en sociale effecten van deze coronacrisis worden steeds meer en meer zichtbaar.  Vraag: Wat gaat het College doen om de meest kwetsbare mensen in onze provincie een helpende hand te bieden?

Veel inspanningen vanuit Groningen@Work zijn gericht op het vergroten van de werkgelegenheid in onze provincie. Het is nu echter zaak om werkgelegenheid in onze provincie zoveel mogelijk te behouden.  Vraag: Welke aanvullende provinciale maatregelen/ inspanningen gaat het College nemen/plegen om de werkgelegenheid in Groningen op peil te houden?

Tenslotte: De PvdA Statenfractie zou het zeer op prijs stellen als we minimaal 1 keer in de 2 weken schriftelijk op de hoogte worden gehouden van de acties, inspanningen en maatregelen die door het College worden genomen, om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Betreft: Voordracht Wensen en bedenkingen over het tijdelijk niet berekenen van rente over de leningen verstrekt aan de kredietunies Eemsregio, Groningen en Westerkwartier

Geacht college,
De Fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het voornemen van het College om gedurende de maanden maart, april en mei geen rente in rekening te brengen over de aan de Kredietunies Eemsregio, Groningen en Westerkwartier verstrekte leningen, conform het in de voordracht vermelde ontwerpbesluit.

We vinden het in deze tijden een verstandig en wenselijk voornemen en zien graag dat aldus wordt besloten. De PvdA Fractie heeft verder geen wensen en/of bedenkingen en een 2de termijn is voor ons derhalve niet noodzakelijk.

Betreft: Brief Motie M35 – onderzoek naar criteria om in aanmerking te komen voor de titel Fairtrade Groningen, 17 maart

Geacht college,

Eén van de vijf criteria om “Fair Trade Provincie” te worden, is dat 66% van de inwoners van onze provincie in een Fair Trade gemeente moet wonen.  Zoals vermeld in de brief, is Groningen al Fair Trade Gemeente en Midden Groningen is op weg Fair Trade Gemeente te worden. Kortom, nog één grote gemeente erbij en je zit al op de 66% van je inwoners en voldoe je in ieder geval al aan dit criterium. Vandaar de volgende vraag aan het College:

Is dit wel zo fair? Is het niet veel eerlijker om als eis te stellen dat, om als provincie Groningen Fair Trade Provincie te worden, je minimaal 66% van de gemeenten (= 8 gemeenten) zo ver krijgt, Fair Trade Gemeente te zijn of te worden?

Dan is er immers pas echt sprake van animo en draagvlak inzake in een groot deel van onze provincie inzake Fair Trade.

In afwachting van uw beantwoording,
Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Statenfractie
Gert Engelkens