Statencommissie 27 januari

Net als vorige week een volle agenda voor de Statencommissie. Ondanks dat het tempo vandaag hoger lag, werd ook deze agenda niet afgemaakt. Wel werden BO MIRT en het sport- en beweegbeleid besproken. Pascal voerde het woord.

Sport en Beweegbeleid; kadernota

Bewegen is volgens onze fractie de basis van een gezond leven. Pascal was blij dat er in de stukken aandacht was voor sport voor kinderen die in armoede opgroeien. Ook voor hen is sporten belangrijk en gezond. Ook is Pascal blij om te zien dat de motie, zoals eerder ingediend, goed is uitgewerkt in het Sport- en beweegakkoord en de kadernota. Pascal stelde een aantal vragen, o.a. over de mogelijke lange termijneffecten van de coronacrisis op de sport. Mensen zijn, mede door de coronacrisis, individueler gaan sporten. Heeft dit effect op het bestaansrecht van sportverenigingen, en wordt hier bijvoorbeeld met het Huis van de Sport over gesproken?

BO MIRT

BO MIRT, dat klinkt wat ingewikkeld wellicht. Het staat voor: Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Jaarlijks stuurt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland BO MIRT een reactie namens Noord-Nederland aan de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De brief bevat naast een terugblik op het BO MIRT een aantal aandachtspunten vanuit noordelijk perspectief. Een afschrift van deze brief is zoals gebruikelijk aan de drie provinciale staten verzonden.

Pascal wil graag vooruitkijken in plaats van zuur terugkijken op wat niet gelukt is. Daarom: Hoe kunnen we verder kijken naar de kabinetsformatie? Kunnen we op dit punt een soort Groningse agenda ontwikkelen? Daarom een paar vragen aan het college:

  • Werkt het college al aan een pleidooi dat aangeboden kan worden bij de formatie van de nieuwe regering?
  • Waar zou dit pleidooi over moeten gaan? Met andere woorden, wat ziet het college écht graag terug in het nieuwe regeerakkoord?
  • Wanneer en hoe wordt de Staten hierbij betrokken?

Verder had Pascal nog een vraag over het Groeifonds, ziet het college daarin nog kansen voor de Lelylijn?

Helaas kwam de Statencommissie niet toe aan de bespreking van het uitvoeringsprogramma Groningen@Work. Dit is een belangrijk programma voor onze fractie. Waarschijnlijk wordt dit punt op 17 februari besproken in de Statencommissie.