Zorgen om schrappen banen belastingdienst

Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde reorganisatie bij de Belastingdienst maakt de Statenfractie zich ernstige zorgen. We hebben het college dan ook direct gevraagd uit te zoeken wat dit voor Groningen en het Noorden betekent en indien nodig tot actie over te gaan voor behoud van Noordelijke werkgelegenheid.

Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat er 5000 banen geschrapt worden bij de Belastingdienst. Op een landelijk totaal van 20.000 banen is dat een kwart.

Er wordt gesteld dat de betreffende medewerkers mogelijk elders bij de Rijksoverheid kunnen worden geplaatst, over een concrete invulling hiervan is op dit moment nog niets bekend.

Wij vragen ons af om hoeveel banen het in de noordelijke regio gaat en hebben de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van bovengenoemde feiten?
  2. Is aan het college van Gedeputeerde Staten bekend óf, en zo ja welke consequenties dit voor de werkgelegenheid bij de Belastingdienst in Groningen en elders in het Noorden heeft?
  3. Zo nee, kan het college van Gedeputeerde Staten zich daarover laten informeren en de Provinciale Staten hierover zo spoedig mogelijk daarna inlichten?
  4. Zo ja, als er sprake is van het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij de Belastingdienst Groningen en/of elders in het Noorden, welke stappen gaat het college van Gedeputeerde Staten, al dan niet in samenwerking met de partners in SNN-verband, ondernemen om werkgelegenheid in Noord-Nederland te behouden?